การให้ภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ด้วยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำโครงการ ดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มวันเรียน ให้กับนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน เพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูกสายพันธุ์ 6 , 11 , 16 และ 18 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจำนวน 1 เข็ม (ปกติจะฉีดวัคซีน 2 เข็ม) แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ทำให้กองควบคุมโรคติดต่อสำนักอนามัย บริหารการให้วัคซีนมะเร็งปากมดลูกได้เพียง 1 เข็ม ดังนั้นอีก 1 เข็มขอให้ผู้ปกครองนำนักเรียนไปฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 โดยฉีดวัคซีนห่างจากเข็มที่ 1 เป็นระยะเวลา 6 เดือน ที่โรงเรียนพยาบาลต่างๆ โดยผู้ปกครองต้องชำระค่าใช้จ่าย

          ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จะมาฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนที่โรงเรียนในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2563 ในการนี้ ขอให้ผู้ปกครองตอบแบบสอบถามท้ายจดหมาย และส่งกลับคืนครูประจำชั้น ภายในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 มิฉะนั้นจะถือว่า ผู้ปกครองไม่มีความประสงค์ให้นักเรียนได้รับภูมิคุ้มกันดังกล่าว

ดาวน์โหลดเอกสาร  จดหมายการให้ภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โทรศัพท์ 0-2241-5925
โทรสาร 0-2669-1978

ติดต่อโรงเรียน

เลขที่ 885 ถนนสามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300

0-2241-5925 ต่อ 0

(ประชาสัมพันธ์)

0-2669-1978

rbschl@rajinibon.ac.th

webmaster@rajinibon.ac.th

ติดตามข่าวสาร