แจ้งเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าธรรมเนียมอื่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

       เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนได้ปิดโรงเรียนตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน จึงขอเรียนชี้แจงท่านผู้ปกครองในเรื่องค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าธรรมเนียมอื่น ที่จะขอให้ท่านผู้ปกครอง ชำระเงินในเรื่องต่างๆ ดังนี้

  1.  ค่าธรรมเนียมการเรียน ชำระตามจำนวนเดิมที่แจ้งไว้ในแต่ละระดับชั้น
  2.  ค่าธรรมเนียมอื่น ปรับลดในบางรายการตามความเหมาะสม

       ทั้งนี้ โรงเรียนได้แนบเอกสารแจ้งจำนวนเงินที่ท่านผู้ปกครองต้องชำระในเรื่องต่างๆ ในแต่ละระดับชั้นให้ท่านได้รับทราบ และขอความกรุณาท่านชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดย

  1. ชำระผ่านแอพพลิเคชั่นของทุกธนาคารโดยแสกน QR Code จากใบนำฝากชำระเงินค่าสินค่าหรือบริการ (Bill Payment Pay-In Slip) ที่แนบมา
  2. ชำระเป็นเงินสดได้ที่เคาร์เตอร์ "ธนาคารธนชาติ และธนาคารเกียรตินาคิน" เท่านั้น
  3. เฉพาะชำระเป็นแคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย "โรงเรียนราชินีบน" สามารถนำมาชำระได้ที่ฝ่ายการเงิน อาคารสโมสร วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-15.00 น. (ไม่ปิดพักเที่ยง)

       อนึ่ง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่างๆ จะชำระตามความเป็นจริงที่ได้จัดเรียนในแต่ละระดับชั้น โดยโรงเรียนจะแจ้งรายการที่ต้องชำระ กำหนดระยะเวลาการชำระ ให้ท่านทราบภายหลังและหากมีระดับชั้นใดที่ท่านผู้ปกครองได้ชำระมาก่อนหน้านี้แล้ว และโรงเรียนมิได้จัดกิจกรรมดังกล่าว ทางโรงเรียนจะมอบเงินคืนท่านเมื่อเปิดภาคเรียน

ดาวน์โหลดเอกสาร จดหมายอัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น

ดาวน์โหลด ใบ Pay-in ชำระค่าธรรมเนียม

โทรศัพท์ 0-2241-5925 ต่อ 104,106   โทรสาร 0-2669-1978

ติดต่อโรงเรียน

เลขที่ 885 ถนนสามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300

0-2241-5925 ต่อ 0

(ประชาสัมพันธ์)

0-2669-1978

rbschl@rajinibon.ac.th

webmaster@rajinibon.ac.th

ติดตามข่าวสาร