ขอปรับวิธีการส่งมอบเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากรัฐ

       จากการตรวจสอบข้อมูลที่ท่านผู้ปกครองแจ้งมาตามข้อกำหนด ตามหนังสือเลขที่ รบ.๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนได้พบปัญหาข้อผิดพลาดหลายประเด็น อาทิ

  1. ชื่อ-สกุลนักเรียน
  2. ระดับชั้นเรียนของนักเรียน
  3. การกรอกข้อมูลส่งมาซ้ำมากกว่า 1 ครั้ง
  4. เลขที่บัญชี อาจมีการกรอกผิกพลาด ซึ่งทางโรงเรียนไม่สามารถตรวจสอบได้ทันเวลา

       ด้วยเหตุผลดังกล่าวประกอบกับระยะเวลาการคืนเงินให้ทันตามที่รัฐกำหนด ดังนั้นโรงเรียนจึงขอปรับวิธีการมอบเงินช่วยเหลือฯ จากวิธีโอนผ่านธนาคาร ขอเปลี่ยนเป็นให้ท่านผู้ปกครอง (ได้แก่ บิดา มารดา หรือ ญาติสืบสกุล เช่น ปู้ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา เป็นต้น) มารับเงินช่วยเหลือเป็นเงินสดที่โรงเรียนราชินีบนแทน ซึ่งจะเป็นการรวดเร็วและถูกต้องแน่นอน โดยขอความร่วมมือให้ท่านเตรียมสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้โรงเรียนได้แนบข้อปฏิบัติและกำหนดการรับเงินดังกล่าวมาด้วยแล้ว

       สำหรับท่านผู้ปกครองนักเรียนประจำที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถเดินทางมารับเงินได้ ขอให้ท่านยืนยัน ชื่อ-สกุล ชั้นเรียนขอนักเรียน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับผ่านไลน์กลุ่มนักเรียนประจำ ภายในวันที่ 14 กันยายน 2564 เพื่อโรงเรียนจะได้ส่งเงินท่านผ่านบัญชีธนาคารภายในระยะเวลาที่รัฐกำหนด

ดาวน์โหลดเอกสาร  จดหมายพร้อมกำหนดการการรับเงินช่วยเหลือฯ

โทรศัพท์ 0-2241-5925 ต่อ 106

ติดต่อโรงเรียน

เลขที่ 885 ถนนสามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300

0-2241-5925 ต่อ 0

(ประชาสัมพันธ์)

0-2669-1978

rbschl@rajinibon.ac.th

webmaster@rajinibon.ac.th

ติดตามข่าวสาร