วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 คณะครูโรงเรียนราชินีบนเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติในระบบ online จัดโดยวิทยาลัยการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

1. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะผู้วิจัย ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ ครุูกนกพร มีอนันต์ และครูพรชนก ยิ้มแย้ม
เอกสารประกอบ ดาวน์โหลด

 

2. การพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงนวัตกรรมผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
คณะผู้วิจัย ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ ครูรัชยล สายเพ็ชร และครูธราวัฒน์ ชาติสิทธิสิทธิ์
เอกสารประกอบ ดาวน์โหลด

ติดต่อโรงเรียน

เลขที่ 885 ถนนสามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300

0-2241-5925 ต่อ 0

(ประชาสัมพันธ์)

0-2669-1978

rbschl@rajinibon.ac.th

webmaster@rajinibon.ac.th

ติดตามข่าวสาร