มาตราฐานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

                        โรงเรียนราชินีบนจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด โดยจัดเพิ่มเติมจากกิจกรรมการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเอง มุ่งเน้นการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้สมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม เพื่อให้เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศ กอปรด้วยศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม โรงเรียนจึงจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓ ลักษณะดังนี้

            (๑)  กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญาและการสร้างสัมพันธภาพที่ดี โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมแนะแนวให้มีเวลาเรียน ๑ คาบต่อสัปดาห์ ทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

            (๒)  กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติด้วยตนเองอย่างครบวงจร ตั้งแต่การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการทำงาน โดยเน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยโรงเรียนจัดกลุ่มกิจกรรมนักเรียนเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

            -  กิจกรรมกุลสตรีราชินีบน เป็นกิจกรรมนักเรียนที่มุ่งพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความเป็นกุลสตรีตามแบบฉบับของโรงเรียนราชินีบน โดยโรงเรียนจัดกิจกรรม กุลสตรีราชินีบนให้มีเวลาเรียน ๑ คาบต่อสัปดาห์ ทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยมีครูอาวุโสของโรงเรียนราชินีบนเป็นผู้สอนร่วมกับครูประจำชั้นและครูพิเศษในแต่ละระดับชั้น กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการสาธิตและการปฏิบัติทั้งในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง

            -  กิจกรรมยุวกาชาด เป็นกิจกรรมนักเรียนที่มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในระบบหน่วย กลุ่มหรือหมู่ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด การคุ้มครองกฎหมายมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน การช่วยเหลือ การรักษาสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี อันจะนำไปสู่ความสงบสุขในการอยู่ร่วมกัน โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมยุวกาชาดให้มีเวลาเรียน ๑ คาบต่อสัปดาห์ ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

            (๓)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ฯลฯ โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์สอดแทรกไปกับการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทัง ๘ กลุ่มสาระ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมภายนอกโรงเรียนที่อยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง โดยนักเรียนจะเป็นผู้บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ลงในบันทึกกุลสตรีราชินีบน ซึ่งครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมจะเป็นผู้ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีเกณฑ์เวลาขั้นต่ำของแต่ละระดับการศึกษา ดังรายละเอียดในตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ เกณฑ์เวลาขั้นต่ำการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

ชั้น

เกณฑ์เวลาขั้นต่ำ

รายภาค (ชั่วโมงต่อภาคเรียน)

รายปี (ชั่วโมงต่อปี)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

-

ชั้นประถมศึกษาปีที ๔-๖

-

๑๔

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

-

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖

๑๐

-

เมนูหลัก

หน่วยงาน

calender
kids
lady59
B PLS
stem60
research
park
guidance
b eco