บุคลากรงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวจุฬากูล             เรขาวิภาค หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     
กิจกรรมแนะแนว
นางปวิภา วัฒนวราสิน หัวหน้างานแนะแนว
นางสาวจรรยา เสโนฤทธิ์  
นางสาวพัชราภรณ์ แจ่มทิม  
นางสาวมนัญญา               สุนทรกุล ณ ชลบุรี          
นางสาวนิธิชชาภาสุ์ ภากรธนสาร  
นางสาวรัตติยากร กล่ำดี  
นางสาวอวัสฎา จงอุดมสุข  
     
กิจกรรมนักเรียน
     - กิจกรรมกุลสตรีราชินีบน
นางสาวประไพพรรณ สิงหพรรค  
นางสาววาณี ทิพยะวรรธนะ  
นางสาวกนิษฐา คุ้มวาณิชย์  
นางสาวเรไร ชื่นค้า  
นางอรพินท์ บุรีรักษ์  
นางเรณู เอี่ยมสงวน  
     - กิจกรรมยุวกาชาด
นางสาวนรินทรา งามดอกไม้  
นายตระกูล อารีพันธุ์  
นางสาวอารีย์ลักษณ์ สุขโข  
นายสมัย จันทะพันธ์  
นางสาวนภาจรี จารุวิจิตร  
นางบุญรัตน์ ปั้นนาค  
นางอรอุมา สวนตะโก  
     
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
นางสาวทรงพร บุตรเปี่ยม  

 

 

 

 

 

หน่วยงาน

calender
kids
lady59
B PLS
stem60
research
park
guidance
b eco