S3

 • 19 มิถุนายน 2558 ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ ตรวจติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจิ้นเตอะ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
 • 10 กรกฎาคม 2558 ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ ตรวจติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพรประสาทวิทยา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 • 16-18 กรกฎาคม 2558 ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ ได้รับเชิญจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ให้เข้าร่วมการประชุม
  เชิงปฏิบัติการพิจารณาตัวอย่างแบบทดสอบและแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรงุเทพมหานคร 
 • 24 กรกฎาคม 2558 ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ ตรวจติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  (สช.) ที่ โรงเรียนวิศาลวิทย์ คลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 • 29 กรกฎาคม 2558 ครูสุวิทย์ ภู่พลอย และครูจินตนา ภู่พลอย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้รับเชิญจากโรงเรียนบ้านดอนไผ่
  จังหวัดสมุทรสาครให้เป็นวิทยากรในการฝึกซ้อมการแสดงละครประวัติศาสตร์และการแสดงกระบี่กระบองเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
  ณ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ จังหวัดสมุทรสาคร 
 • 17 สิงหาคม 2558 ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของ นายนิติกร อ่อนโยน
  เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรนำเสนอตามโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของนักเรียนประถม
  ศึกษาตอนปลาย ณ ห้อง 401 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 • การนำเสนอผลงานวิจัยของโรงเรียนราชินีบนในงาน EDUCA 2015ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี (อ่านบทความ)
  - 15 ต.ค.58 เวลา 13.30-15.00 น. ห้อง Sapphire 102
    หัวข้อ เส้นทางการเรียนรู้สู่อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา: งานวิจัยสหสาขาวิชา (PPT)
    โดย ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
  - 16 ต.ค. 58 เวลา 09.00-10.30 น. ห้อง Sapphire 106
    หัวข้อ รูปแบบการจัดการเรียนรู้โครงงานสะเต็ม (STEM PROJECT) (PPT)
   
  โดย ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ และคณะครูประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
  - 16 ต.ค. 58 เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง Sapphire 106
    หัวข้อ โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนากระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย (PPT)
   
  โดย ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ และคณะครูปฐมวัย
 • 14 พฤศจิกายน 2558 ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรนำการสัมมนาเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา” ในรายวิชาสัมมนา
  การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
  วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 • วันที่ 7 มกราคม 2559 ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ ได้รับเชิญจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) เป็นเข้าร่วมประชุมทบทวน
  คำบ่งชี้พฤติกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ประกอบตัวชี้วัดของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
 • 30 – 31 มกราคม 2559 โรงเรียนราชินีบนร่วมกับมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรและการจัดการ
  เรียนรู้บูรณาการอาเซียนและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรองศาสตราจารย์
  พเยาว์ ยินดีสุข เป็นวิทยากรหลัก และมี ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ เป็นวิทยากรร่วม
 • 19 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ ได้รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์ผลงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
  โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) อ.วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

S2

 • ๙ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร
 • ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการบรรยายและวิพากษ์ผลงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกสาร ประเภทสามัญศึกษา ตรวจติดตามประเมินผลฯ ณ โรงเรียนมงคลวิจิตรวิทยา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 • ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกสาร ประเภทสามัญศึกษา ตรวจติดตามประเมินผลฯ ณ โรงเรียนสากลศึกษา บางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
 • ๑๒ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ ร่วมประชุมพิจารณาคู่มือหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดย สสวท. ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท กรุงเทพมหานคร
 • ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกสาร ประเภทสามัญศึกษา ตรวจติดตามประเมินผลฯ ณ โรงเรียนศาสนวิทยา เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
 • ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดร.เย็นฤทัย จงถนอม ผู้อำนวยการ และ ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ เข้าร่วมประชุมกลุ่มผู้อำนวยการผู้นำ (Thailand Principal Forum) ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานคร
 • ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกสาร ประเภทสามัญศึกษา ตรวจติดตามประเมินผลฯ ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
 • ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกสาร ประเภทสามัญศึกษา ตรวจติดตามประเมินผลฯ ณ โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
 • ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกสาร ประเภทสามัญศึกษา ตรวจติดตามประเมินผลฯ ณ โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
 • ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกสาร ประเภทสามัญศึกษา ตรวจติดตามประเมินผลฯ ณ โรงเรียนสมาหารศึกษา เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
 • ๑๒ – ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ ร่วมประชุมพิจารณาแบบเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดย สสวท. ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท กรุงเทพมหานคร
 • ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ เข้าร่วมประชุมกลุ่มผู้อำนวยการผู้นำ (Thailand Principal Forum) ณ โรงเรียนสาธิตบางนา บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

60 1

 • ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ ๑๐๗ ศึกษาดูงานสะเต็มศึกษาที่โรงเรียนราชินีบน ณ ห้องสมุด โรงเรียนราชินีบน

 • ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง ศึกษาดูงานสะเต็มศึกษาที่โรงเรียนราชินีบน ณ ห้องสมุด โรงเรียนราชินีบน

 • ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนกองทัพบกสื่อสารอุปถัมภ์

 • ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง หลักสูตรสถานศึกษา: แผนพัฒนานักเรียนสู่จุดหมาย ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2561

 • ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ ครูจุฑามณี อัมพุชินีวรรณ และครูสมฤทัย ได้รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
                                 ศึกษาของโรงเรียนเมืองพัทยา ๗ จังหวัดชลบุรี 
 • ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ บรรยายเรื่อง การสร้างและคุณค่าของ PLC กรณีศึกษาโรงเรียนราชินีบน ให้กับนิสิตฝึกประสบการณ์
                                  วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 

หน่วยงาน

calender
kids
lady59
B PLS
stem60
research
park
guidance
b eco