studen62

>> อ่านระเบียบการรับนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ icon click

*** รายละเอียดในการรับสมัครนักเรียนชั้น อนุบาล ๓ , ประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ , มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔

        สอบถามได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราชินีบน โทร 0-2241-5925 

 

 ๑. ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของแผนกการศึกษาปฐมวัย

 

 ๒. หลักสูตรกุลสตรีราชินีบน ระดับการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๕๙

 

 ๓. การจัดประสบการณ์เรียนรู้
 ๔. กิจกรรมของเด็กปฐมวัย
 ๕. รอบรั้วปฐมวัย
 ๖. ผลงานของเด็กปฐมวัย

 

 

 

เมนูหลัก

หน่วยงาน

calender
kids
lady59
B PLS
stem60
research
park
guidance
b eco