มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะและวัฒนธรรมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ความชื่นชม การเห็นคุณค่าภูมิปัญญา ไทย และภูมิใจในภาษาประจำชาติ

          สาระที่ ๑ การอ่าน

          มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญญาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

          สาระที่ ๒ การเขียน

          มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูล
                              สารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

          สาระที่ ๓ การฟัง การดูและการพูด        

          มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิดความรู้สึกในโอกาสต่างๆ
                              อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์

          สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย  

          มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา
                              และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

          สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม

          มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง