บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

-    ระดับประถมศึกษา
นางสาวรุ่งทิวา ฉัททันต์รัศมี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางเรณู เอี่ยมสงวน  
นางสาวเดือน สุจริตกุล  
นางชาลินี ภาณุมาสวิวัฒน์  
นางสาวรินทร์จีรา อร่ามโชติสกุล  
นางช้องมาศ จิวประพันธ์  
นางสาวดวงกมล กิจมหานนท์  
นางกนกพร ไชยเลิศ  
นางทิพวัลย์ รัตนเพ็ชร  
นางชลิตตา จิตรเมตตา  
นางนงนุช บุญเจือ  
นางนันทวรรณ ศิริธนาพิพัฒน์  
นางสาวแพรวโพยม เมียห์  

 

-    ระดับมัธยมศึกษา
นางสาวกนกพร มีอนันต์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวจารุลักษณ์ ทัศวิล  
นางรัชนี อยู่เพชร  
นางสาวมัทรี เวชศาสตร์  
นางสาวพรชนก ยิ้มแย้ม  
นางสาวจันทร์เพ็ญ ปรีวิลัย  
นายอรรถพล แสงทอง  
 นางทักษญา ใจประเสริฐ