บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

-    ระดับประถมศึกษา
นางสาวจุฑามณี อัมพุชินีวรรณ (รักษาการ)หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสุณิสา คงเจริญ  
นางสาวพิทยาภรณ์ สรรพกิจชาญชัย  
นายอุทิศ ขอนทอง  
นางสาวจิราภรณ์ ซัง  

นางจรุณศิกาญจ์

โอฬารภิรมย์  
นายสุรพงษ์ คงเพียร  
นางสาวศิรินธร สะเดา  

 

-     ระดับมัธยมศึกษา
นางสาวสมฤทัย แปลงศรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวน้ำค้าง นงเยาว์  
นางสาวสิริพงษ์ สินจิตร์  
นางสาวจิราภรณ์ วงศาเอียด  
นางสาวพรศรี ดาวรุ่งสวรรค์  
นางสาวนันทนัช โกยทอง  
นางสาวสุภาพร อุทธาธรณ์  
นางสาวนฐกมล ชัยณรงค์  
นายธณพจน์ เนมีย์