บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

-    ระดับประถมศึกษา
นางสาวจุฑาณิศา อัมพุชินีวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสุณิสา คงเจริญ  
นางสาวพิทยาภรณ์ สรรพกิจชาญชัย  
นายอุทิศ ขอนทอง  
นางสาวจิราภรณ์ ซัง  

นางจรุณศิกาณจ์

โอฬารภิรมย์  
นายสุรพงษ์ คงเพียร  
นางสาวศิรินธร สะเดา  

 

-     ระดับมัธยมศึกษา
นางสาวสมฤทัย แปลงศรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวน้ำค้าง นงเยาว์  
นางสาวสิริพงษ์ สินจิตร์  
นางสาวพรศรี ดาวรุ่งสวรรค์  
นางสาวนันทนัช โกยทอง  
นางสาวนฐกมล ชัยณรงค์  
นายธณพจน์ เนมีย์  
นางสาวอัญธิกา พิทักษ์ศฤงคาร  
นายดรุงค์กร พันธุ์มณี  
นายศักดิ์สิทธิ์ มัดถาปะตัง  
นางสาวภัศรา เปลี่ยนอร่าม