มาตราฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

           มุ่งพัฒนานักเรียนให้ความรู้ ทักษะและเจตคติในการสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยของตนเองและผู้อื่น การป้องกันและปฏิบัติต่อสิ่งต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอย่างถูกวิธีและทักษะในการดำเนินชีวิต

            สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

            มาตรฐาน พ ๑.๑   เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

            สาระที่ ๒ ชีวิตและครอบครัว

            มาตรฐาน พ ๒.๑   เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต

            สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล

            มาตรฐาน พ ๓.๑   เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา
            มาตรฐาน พ ๓.๒   รักการออกกำลังกาย การเล่นเกมและการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย
                                   เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและชื่นชมในสุนทรียภาพของ
                                   การกีฬา

            สาระที่ ๔ การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค

            มาตรฐาน พ ๔.๑   เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพการดำรงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้าง
                                  เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

            สาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวิต

            มาตรฐาน พ ๕.๑   ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยาสารเสพติด และ
                                  ความรุนแรง