บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

-  ระดับประถมศึกษา
นางจินตนา ภู่พลอย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสุวดี เงาศรี  
นางบุษกร จันทรวงศ์  
นางสาวสมประสงค์ มณฑลผลิน  
นายธนูกรด เสมานารถ  
นางธัญลักษณ์ ใจใหญ่  
นางสาวณัฐวดี บุญชู  
นางสาวดนัสวินี แก้วประดิษฐ  
นางสาวลลิตา โชคถาวรเจริญ  
นางสาวจริยา โหมดสมพงษ์  
นางสาวมนสิชา ร้อยอำแพง  

 

-    ระดับมัธยมศึกษา
นางรัญญา ปาณะศรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวฑิตฐิตา พรหมราช  
นางสาวทัศนีย์วรรณ กวาวปัญญา  
นางสาวมัฌติกาล ก้านชมภู  
นางสาวปภาวรินทร์ มีแก้ว  
นางอรุณรัตน์ ศรีเจริญ  
นายสุวิทย์ ภู่พลอย