บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

-  ระดับประถมศึกษา
นางสาวสมประสงค์ มณฑลผลิน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางจินตนา ภู่พลอย  
นางสุวดี เงาศรี  
นางบุษกร จันทรวงศ์  
นายธนูกรด เสมานารถ  
นางธัญลักษณ์ ใจใหญ่  
นางสาวณัฐวดี บุญชู  
นางสาวลลิตา โชคถาวรเจริญ  
นางสาวมนสิชา ร้อยอำแพง  

 

-    ระดับมัธยมศึกษา
นางรัญญา ปาณะศรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายสุวิทย์ ภู่พลอย  
นางสาวฑิตฐิตา พรหมราช  
นางสาวทัศนีย์วรรณ กวาวปัญญา  
นางสาวดนัสวินี แก้วประดิษฐ  
นางสาวมัฌติกาล ก้านชมภู