บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

-    ระดับประถมศึกษา
นางประชุมพร ชมภูนุช หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางวราภรณ์ จุ้ยวงษ์  
นางกมลชนก พุ่มเพชร  
นายวัชรินทร์    จันทรินทร์    
นางสาวสุมิตรา    อุ่นเปีย  
นายศักดินนท์ เพ็ชรนารี  

 

-    ระดับมัธยมศึกษา
นางสาวทัศนีย์ ขวัญหวัง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางอรุณศรี ยาสุข  
นายสุกิตติ์ ทำบุญ  
นางสาวภัทรวดี ปรีชากิจ  
นายพยัพ ฤกษ์สุวรรณี  
นางสาวศศิวิมล ฉัตรวิไล  
นางเพ็ชรรัตน จุ้ยมา  
นางสาวนภัทร อินจันทร์  
นางธงธรรม จงไกรจักร  
นางสาวมัณธนา เก้าศักดา  
นางสาววิไลวรรณ บุญดี