บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

-    ระดับประถมศึกษา
นางวราภรณ์ จุ้ยวงษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางประชุมพร ชมภูนุช  
นางกมลชนก พุ่มเพชร  
นายวัชรินทร์    จันทรินทร์    
นางสาวสุมิตรา    อุ่นเปีย  
นายศักดินนท์ เพ็ชรนารี  
นางสาวศิริลักษณ์ สายเที่ยงแท้  

 

-    ระดับมัธยมศึกษา
นางเพ็ชรรัตน จุ้ยมา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสาวทัศนีย์ ขวัญหวัง  
นางสาวภัทรวดี ปรีชากิจ  
นายพยัพ ฤกษ์สุวรรณี  
นางสาวศศิวิมล ฉัตรวิไล  
นางสาวนภัทร อินจันทร์  
นางสาวมัณธนา เก้าศักดา  
นายชัยวัฒน์ ครุฑบุญ  
นางสาววิไลวรรณ บุญดี