มาตราฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ทักษะ เจตคติและวัฒนธรรม การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้และการประกอบอาชีพ

            สาระที่ ๑ ภาษาเพื่อการสื่อสาร

            มาตรฐาน ต ๑.๑   เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

            มาตรฐาน ต ๑.๒   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

            มาตรฐาน ต ๑.๓   นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและการเขียน

            สาระที่ ๒ ภาษาและวัฒนธรรม

            มาตรฐาน ต ๒.๑   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

            มาตรฐาน ต ๒.๒   เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษา
                                  และวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

            สาระที่ ๓ ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น         

            มาตรฐาน ต ๓.๑   ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐาน
                                  ในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน

            สาระที่ ๔ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

            มาตรฐาน ต ๔.๑   ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม

            มาตรฐาน ต ๔.๒   ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก