บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

-    ระดับประถมศึกษา
นางสาวเนตรนภา ร้อยแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
นางสาวสุชนัน ดิษนิล  
นางสายทิพย์ คำสุข  
นางสาวสุภาพร สอนสะอาด  
นางสาวพัชรวิภา พรหมมุนทอง  

 

-    ระดับมัธยมศึกษา
นางพรอนงค์ ปริญญศุภกุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางโสมนัส กมลธรรมวงศ์  
นางสาวจุฬากูล เรขาวิภาค  
นางสาวนรรัตน์ รุกขมธุร์  
นางสาววัฒนี ด้วงสำราญ  
นางสาวพุธิตา ธิบดี  
นางสาวปาจรีย์ ปิยะไพศาลสกุล  
นางสาวสหพร คงบัว  
นายหิรัญ รุ่งวิมลสิน