บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

-    ระดับประถมศึกษา
นางสาวเนตรนภา ร้อยแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
นางสาวสุชนัน ดิษนิล  
นางสาวจิราพร สิ่งประสงค์  
นางสายทิพย์ คำสุข  
นางสาวสุภาพร สอนสะอาด  
นางสาววัฒนี ด้วงสำราญ  

 

-    ระดับมัธยมศึกษา
นางโสมนัส กมลธรรมวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางนราภรณ์ ตุลยสุวรรณ  
นางสาวจุฬากูล เรขาวิภาค  
นางสาวพงศ์พันธุ์ อภิชาตะพงศ์  
นางสาวนรรัตน์ รุกขมธุร์  
นางสาววัฒนี ด้วงสำราญ  
นางสาวพุธิตา ธิบดี  
นางสาวพรอนงค์ ปริญญศุภกุล  
นายกฤติน เก้าเอี้ยน  
นางสาวปาจรีย์ ปิยะไพศาลสกุล  
นางสาวเพลินพักตร์ เทศน้อย  
นางสาวสหพร คงบัว