115 2559

          ตามหนังสือที่อ้างถึง กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ยุวกาชาด) โรงเรียนราชินีบน จัดให้มีกิจกรรมค่ายยุวกาชาดระดับ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการที่แจ้งไปแล้วนั้น ทางโรงเรียนขอเลื่อนการจัดกิจกรรมค่ายยุวกาชาดเป็นวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เนื่องจากนักเรียนต้องเตรียมการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องการอ่านออกเขียนได้
          จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองอนุญาตให้บุตรหลานของท่านเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวกาชาดทุกคน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ส่งใบตอบรับคืนครูประจำชั้นภายในวันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

อ้างอิงถึง  กิจกรรมค่ายยุวกาชาดระดับ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ icon click
ดาวน์โหลดเอกสาร ขอเลื่อนกิจกรรมค่ายยุวกาชาดระดับ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓icon click

โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๕๙๒๕ ต่อ ๒๒๓
โทรสาร ๐-๒๖๖๙-๑๙๗๘

classroom
gmail
varasan

เมนูหลัก

หน่วยงาน

calender
kids
lady59
B PLS
stem60
research
park
guidance
b eco