139 2559

          ด้วยแผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชินีบน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้ จึงจัดกิจกรรมค่ายกลุ่มสัมพันธ์ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๐ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ค่ายสุทธสิริโสภา บ้านคลองดินดำ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนได้ถูกต้องเหมาะสม มีความเคารพในระเบียบกติกาของหมู่คณะ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยรถจะออกจากลานจอดรถบริษัท แม็คโคร ในวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. และกลับถึงโรงเรียน วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น.

          จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองอนุญาตให้บุตรหลานของท่านเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ทั้งนี้ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท(หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งผู้ปกครองได้ชำระไว้เป็นแคชเชียร์เช็คเรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลดเอกสาร เข้าค่ายกลุ่มสัมพันธ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๕๙๒๕ ต่อ ๑๓๓
โทรสาร ๐-๒๖๖๙-๑๙๗๘

gsuite
varasan

หน่วยงาน

calender
kids
lady59
B PLS
stem60
research
park
guidance
b eco