141 2559

            ด้วยแผนกมัธยมศึกษาตอนต้น จะนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ไปเข้าค่ายกิจกรรม “กลุ่มสัมพันธ์” ณ ค่ายสุทธสิริโสภา บ้านคลองดินดำ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยเดินทางออกจากโรงเรียนในวันเสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. กลับถึงโรงเรียนในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ซึ่งกิจกรรมค่ายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูล และหลักการปฏิบัติตนในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๒. เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกัน ปลูกฝังคุณลักษณะการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย
๓. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเป็นผู้มีความประพฤติดีรวมถึงภาคภูมิใจในสถานศึกษาของตน

            จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองอนุญาตให้บุตรหลานของท่านเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ทั้งนี้ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท(หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งผู้ปกครองได้ชำระไว้เป็นแคชเชียร์เช็คเรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลดเอกสาร การนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ไปเข้าค่ายกลุ่มสัมพันธ์

โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๕๙๒๕ ต่อ ๒๒๕,๒๑๓
โทรสาร ๐-๒๖๖๙-๑๙๗๘

gsuite
varasan

หน่วยงาน

calender
kids
lady59
B PLS
stem60
research
park
guidance
b eco