menu PLC

 ๑. ความเป็นมา

 

 ๒.โครงการ

 

 ๓. รายงาน PLC ในโรงเรียนราชินีบน (ระดับดี)

ระดับการศึกษาปฐมวัย

ระดับประถมศึกษา     

ระดับมัธยมศึกษา

 

 ๔. กิจกรรมและผลงาน PLC ที่ภาคภูมิใจ

 

 ๕. เอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับครู

 

 ๖. เครือข่าย PLC ระดับกลุ่มโรงเรียนเอกชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (เงินอุดหนุนจากคุรุสภา)

ระยะเตรียมความพร้อม

ระยะพัฒนาบทเรียนร่วมกัน รอบที่ ๑

ระยะพัฒนาบทเรียนร่วมกัน รอบที่ ๒

ระยะพัฒนาบทเรียนร่วมกัน รอบที่ ๓

ระยะเผยแพร่และขยายผล

  • [๒๓ กันยายน ๒๕๖๐] การสัมมนาวิชาชีพครูในหัวข้อ “การพัฒนาความสามารถของครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมคุณภาพนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ตามแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพของกลุ่มโรงเรียนเอกชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร” ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โรงเรียนราชินีบน icon new

           (๑)   สะท้อนผลงานโรงเรียนราชินีบน icon click

           (๒)   สะท้อนผลงานโรงเรียนอัมพวันศึกษา icon click

           (๓)   สะท้อนผลงานโรงเรียนกันตบุตร icon click

           (๔)   สะท้อนผลงานโรงเรียนช่างอากาศอำรุง icon click

           (๕)   สะท้อนผลงานโรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค icon click

การกำกับติดตามโดยคุรุสภา

เมนูหลัก

หน่วยงาน

calender
kids
lady59
B PLS
stem60
research
park
guidance
b eco