วิสัยทัศน์สถานศึกษา   ( Vision )

โรงเรียนราชินีบน จัดการการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็น “กุลสตรีไทยที่มุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ และคุณลักษณะสากลเพื่อการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง”

พันธกิจ   ( Mission )

๑. พัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาอย่างยั่งยืน
๒. พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
๓. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีอัตลักษณ์ตามที่โรงเรียนกำหนด
    “กุลสตรีไทยที่มุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพและคุณลักษณะสากลเพื่อการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง”
๔. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
๕. พัฒนาคุณภาพโรงเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ตารางที่ ๑๓   แสดงพันธกิจ และเป้าประสงค์ในการบริหารจัดการศึกษา

พันธกิจ ( Missions ) เป้าประสงค์ ( Goals )
๑. พัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษาอย่างยั่งยืน ๑. การจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
๒. พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพในการทำงาน และมีจรรยาบรรณวิชาชีพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
๓. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีอัตลักษณ์ตามที่โรงเรียนกำหนด ๓. นักเรียนของโรงเรียนมีอัตลักษณ์ตามที่โรงเรียนกำหนด
๔. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ๔. โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
๕. พัฒนาคุณภาพโรงเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ๕. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ปรัชญาของโรงเรียน ( School Philosophy )

ปรัชญาของโรงเรียนราชินีบน คือ “มีความรู้   คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม”

          มีความรู้ หมายถึง การส่งเสริมให้นักเรียน “ก้าวมั่น ทันโลก” ด้วยความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องสังคม สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต ปรับตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข คู่วินัย หมายถึง การอบรมให้นักเรียนเป็นผู้รู้หน้าที่ มีระเบียบ และมีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติตามกฎ และข้อบังคับของสังคมได้อย่างเหมาะสม ใฝ่คุณธรรม หมายถึง การมุ่งเน้นพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี มีกิริยามารยาทที่เหมาะสม มีความเป็นสตรีไทยที่ทันสมัย ทันต่อสังคมโลก  

          มีความรักเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสำนึกและร่วมมือในการธำรงรักษาวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติตลอดจนเห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

          โรงเรียนราชินีบนมีการบริหารงานโรงเรียนตามแนวปรัชญาดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยโรงเรียนได้วางแนวดำเนินการที่จะพัฒนานักเรียนให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล ทันต่อโลก ทันต่อเหตุการณ์ ใฝ่รู้ รักการค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีทักษะในการติดต่อสื่อสารสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี และข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ควบคู่ไปกับความมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

อัตลักษณ์โรงเรียน ( School Identity )

          โรงเรียนกำหนดอัตลักษณ์นักเรียน ดังนี้ “กุลสตรีราชินีบนในศตวรรษที่ ๒๑” โดยภาพลักษณ์ของกุลสตรีราชินีบน หมายถึง
          ๑. กุลสตรีที่งามทั้งกาย วาจา และจิตใจ ประกอบด้วย

               - กิริยามารยาทงาม
               - สุขภาพอนามัยดีทั้งกายและใจ
               - การเข้าสังคมได้ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ
               - มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความกตัญญูกตเวที ความเพียรพยายาม มีวินัย ซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ และรักนวลสงวนตัว

          ๒. กุลสตรีแม่ศรีเรือน ประกอบด้วย

               - การดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
               - รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
               - เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

          ๓. กุลสตรีรู้สากล ประกอบด้วย

               - การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
               - การรู้ภาษาต่างประเทศ
               - การรู้สุขภาพ
               - การรู้สิ่งแวดล้อม   

          ๔. กุลสตรีมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง

             - มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง
             - มีทักษะชีวิต

เอกลักษณ์ ( Uniqueness )

          จุดเน้นและจุดเด่นของโรงเรียนราชินีบนที่เป็นที่ประจักษ์และยอมรับแก่บุคคลทั่วไปและสังคม คือ โรงเรียนราชินีบนเป็นสถานศึกษาที่มีการส่งเสริมให้นักเรียน “มีความรู้ คู่คุณธรรม งามล้ำกุลสตรีไทย”

ยุทธศาสตร์และโครงการ ตามแผนพัฒนาโรงเรียนราชินีบน ฉบับที่ ๖ ประกอบด้วย

          ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
          ๑.๑. โครงการพัฒนา ICT เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการการเรียนรู้
          ๑.๒ โครงการ พัฒนา ICT เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการการศึกษา

          ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล
          ๒.๑ โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานสากล

          ยุทธศาสตร์ที่ ๓   ยกระดับอัตลักษณ์กุลสตรีราชินีบนสู่การรู้สากล
          ๓.๑ โครงการพัฒนาหลักสูตรกุลสตรีราชินีบน
          ๓.๒ โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์
          ๓.๓ โครงการพัฒนากระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
          ๓.๔ โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นักเรียนให้โดดเด่น

          ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
          ๔.๑ โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาบทเรียนร่วมกันของโรงเรียนราชินีบน
          ๔.๒ โครงการการให้บริการและสานสัมพันธ์ทางวิชาการกับชุมชน

          ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้
          ๕.๑ โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสะเต็มที่เน้นกระบวน
                การคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ทุกระดับการศึกษา
          ๕.๒ การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการรู้วัฒนธรรมทุกระดับการศึกษา

gsuite
varasan

หน่วยงาน

calender
kids
lady59
B PLS
stem60
research
park
guidance
b eco