1. สถานที่ตั้ง
    เลขที่ 885  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300
    โทรศัพท์  0-2241-5925  ,  0-2241-0609  ,  0-2241-0520
                     0-2410-0521  ,  0-2241-0594  ,  0-2241-0595
    โทรสาร    0-2669-1978 
    เว็บไซต์โรงเรียน  www.rajinibon.ac.th

2.เครื่องหมายประจำโรงเรียน
                                 
                        อักษรไขว้ ส.ผ. ใต้มงกุฎ
   ส.ผ.   คือ  พระนามาภิไธยย่อจากพระนาม "เสาวภาผ่องศรี"
                สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
                พระราชินีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
   มงกุฎ  คือ  เครื่องสูงประดับองค์ราชินี

3. สีประจำโรงเรียน

                 blue            ping

    น้ำเงิน  หมายถึง  สีวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
    ชมพู   หมายถึง  สีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

4. คติพจน์
   kumkom   
    จงรักษาความดี  ดังเกลือรักษาความเค็ม

5. ปรัชญา
    ความรู้  คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม
    ความรู้        หมายถึง  นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ  สามารถนำไปใช้ใน
                                     การศึกษาต่อ  และเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตได้
    คู่วินัย         หมายถึง  นักเรียนต้องเป็นผู้รู้หน้าที่  มีระเบียบ  และมีความรับผิดชอบ
                                     สามารถปฏิบัติตามกฎ  และข้อบังคับของสังคมได้อย่างเหมาะสม
   ใฝ่คุณธรรม  หมายถึง   นักเรียนต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี  ทั้งกาย  วาจา  และใจ
                                     ปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขไม่สร้างปัญหาให้แก่สังคม

6. เพลงประจำโรงเรียน
    เพลงพิกุลแก้ว  และ  เพลงราชินี

7. ดอกไม้ประจำโรงเรียน

                                pikul                                     
                                    ดอกพิกุล

gsuite
varasan

เมนูหลัก

หน่วยงาน

calender
kids
lady59
B PLS
stem60
research
park
guidance
b eco