จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๐
 ระดับชั้น ชาย (คน)  หญิง (คน) รวม (คน)
 อนุบาล 2 0  117  117
 อนุบาล 3 0  129  129
รวม 0  246  246
ประถมศึกษาปีที่ 1 0  183  183
ประถมศึกษาปีที่ 2 1  214  215
ประถมศึกษาปีที่ 3 2  233  235
ประถมศึกษาปีที่ 4 2  239  241
ประถมศึกษาปีที่ 5 2  265  267
ประถมศึกษาปีที่ 6 0  263  263
รวม 7  1,397  1,404
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0  248  248
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0  237  237
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0  254  254
รวม 0  739  739
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0  204  204
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0  239  239
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0  244  244
รวม 0  687  687
 รวมทั้งสิ้น 7  3,069  3,076
จำนวนนักเรียนประจำ  ปีการศึกษา ๒๕๕๙
อาคารวงศ์ทิพย์สุดา 120
อาคารสิริภูมิ 80
จำนวนนักเรียนประจำทั้งหมด 200
 

หมายเหตุ : ข้อมูลอัพเดต ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ งานทะเบียน  โรงเรียนราชินีบน
                โทร ๐-๒๒๔๑-๕๙๒๕ ต่อ ๑๑๒

gsuite
varasan

หน่วยงาน

calender
kids
lady59
B PLS
stem60
research
park
guidance
b eco