จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๑
 ระดับชั้น ชาย (คน)  หญิง (คน) รวม (คน)
 อนุบาล 2 1  113  114
 อนุบาล 3 0  152  152
รวม 1  265  266
ประถมศึกษาปีที่ 1 0  197  197
ประถมศึกษาปีที่ 2 0  187  187
ประถมศึกษาปีที่ 3 1  218  219
ประถมศึกษาปีที่ 4 1  240  241
ประถมศึกษาปีที่ 5 2  240  242
ประถมศึกษาปีที่ 6 2  267  269
รวม 6  1,349  1,355
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0  262  262
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0  246  246
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0  239  239
รวม 0  747  747
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0  236  236
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0  198  198
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0  233  233
รวม 0  667  667
 รวมทั้งสิ้น 7  3,028  3,035
จำนวนนักเรียนประจำ  ปีการศึกษา ๒๕๖๑
อาคารวงศ์ทิพย์สุดา 109
อาคารสิริภูมิ 100
จำนวนนักเรียนประจำทั้งหมด 209
 

หมายเหตุ : ข้อมูลอัพเดต ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ งานทะเบียน  โรงเรียนราชินีบน
                  โทร ๐-๒๒๔๑-๕๙๒๕ ต่อ ๑๑๒

gsuite
varasan

เมนูหลัก

หน่วยงาน

calender
kids
lady59
B PLS
stem60
research
park
guidance
b eco