เนื้อหา

เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

อ้างถึง หนังสือที่ รบ.๑๐๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

         ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้แจ้งกำหนดวันปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ไปแล้วนั้นแผนกประถมศึกษาขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ดังนี้

         ๑. กำหนดการปฐมนิเทศ

                วันเสาร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์

                          ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๕      ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

                          ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖           ตั้งแต่เวลา  ๑๒.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

                วันอาทิตย์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์

                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑            ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ - ๓       ตั้งแต่เวลา  ๑๒.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

นักเรียนต้องมารายงานตัวพร้อมกับผู้ปกครองด้วย(แต่งเครื่องแบบนักเรียน) โดยนักเรียนไปพบครูประจำชั้นตามห้องเรียนส่วนผู้ปกครองเข้าหอประชุมและนำส่งแคชเชียร์เช็คค่าใช้จ่ายกับครูประจำชั้นหลังออกจากหอประชุมวไลยอลงกรณ์

           ๒. จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน วันอังคารที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ (ตึกรืมน้ำมัธยมต้น)

           ๓. เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

           ๔. วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งตรงกับวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียน ให้นักเรียนมาเรียนตามปกติโดยใช้ตารางเรียนของวันจันทร์ ทั้งนี้โรงเรียนพิจารณาหยุดชดเชยต่อเนื่องในวันจันทร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ แทน

 

โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๕๙๒๕  ต่อ  ๒๐๓
โทรสาร ๐-๒๖๖๙-๑๙๗๘