เนื้อหา

 

เรียน        ท่านผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

                ด้วยแผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชินีบน ได้เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จึงจัดกิจกรรมค่ายราชินีบนร่วมใจ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และปลูกฝังให้นักเรียนได้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในการใช้ให้เกิดรประโยชน์สูงสุด
ณ ค่ายสุทธสิริโสภา บ้างคลองดินดำ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยเดินทางออกจากลานจอดรถบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสามเสน ในวันเสาร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. และกลับถึงโรงเรียนวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น.

                จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตท่านผู้ปกครองให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ทั้งนี้ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งผู้ปกครองได้ชำระไว้เป็นแคชเชียร์เช็คเรียบร้อยแล้ว

 

โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๕๙๒๕ ต่อ ๑๓๓
www.rajinibon.ac.th