เนื้อหา

99-2557

เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนราชินีบน

      ด้วยหน่วยงานอนามัยของโรงเรียนราชินีบน จะดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปาดมดลูกให้กับนักเรียนที่อายุ ๙ ปีขึ้นไป โดยแบ่งระยะฉีดวัคซีนดังนี้

        - นักเรียนที่มีอายุระหว่าง ๙-๑๓ ปี ฉีดวัคซีนทั้งหมด ๒ เข็ม ราคา ๔,๔๐๐ บาท
          (๒ เข็ม ชำระเงินทั้งหมดพร้อมเข็มที่ ๑) ฉีดในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
          และวันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

        - นักเรียนที่มีอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนทั้งหมด ๓ เข็ม ราคา ๖,๕๐๐ บาท
          (๓ เข็ม ชำระเงินทั้งหมดพร้อมเข็มที่ ๑) ฉีดในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
          วันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และวันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

      ท่านปกครองที่มีความประสงค์จะให้นักเรียนในปกครองของท่านฉีดวัคซีน กรุณาตอบใบตอบรับพร้อมส่งคืนที่ครูประจำชั้น ภายในวันอังคารที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ และชำระเงินกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมิชชั่น ในวันที่ฉีดวัคซีนเข็มแรก คือวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

เอกสารดาวน์โหลด : ข้อมูลความรู้จากโรงพยาบาลมิชชั่น icon click

โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๔๙๒๕ ต่อ ๒๐๕
โทรสาร ๐-๒๖๖๙-๑๙๗๘
ครูทรงพร บุตรเปี่ยม ๐๘-๙๓๑๗-๐๔๗๑