S3

 • 17 มิถุนายน 2558 การเตรียมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษสำหรับ การสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา โดย อาจารย์มานิตย์ จิรโกเมศ ที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารประถมศึกษา
 • 20 มิถุนายน 2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบวางแผนการจัดการเรียนรู้ Teach Less Learn More รุ่นที่ 1 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ อาคารสโมสร โรงเรียนราชินีบน (PPT
 • 26 มิถุนายน 2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “แนวคิดและวิธีการออกแบบบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ” ให้กับครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โดยมี ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ เป็นวิทยากร เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคารประถมศึกษา
 • 4 กรกฎาคม 2558 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย” โดยมี ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ และอาจารย์นิติกร อ่อนโยน เป็นวิทยากร เวลา 9.00-16.00 น.ณ อาคารสโมสร โรงเรียนราชินีบน

 • 8 สิงหาคม 2558 ฝ่ายวิชาการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาคลังข้อสอบ”(PPT) ให้กับคณะครูแผนกประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 60 คน โดยมีวิทยากรจำนวน 6 คน ได้แก่ ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์, อ.เมษา นวลศรี, อ.มานิตย์ จิรโกเมศ, อ.นิติกร อ่อนโยน, ดร.ภาสพงศ์ ผิวพอใช้, ดร.ประสบโชค โชคเหมาะ และ รศ.พิตรวัลย์ โกวิทวที

 • 15 สิงหาคม 2558 ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาโครงงานสะเต็มให้กับคณะครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 4 และ 5 ที่สอนรายวิชาสร้างสรรค์ความรู้สู่สังคม เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องสมุด โรงเรียนราชินีบน

 • 12 กันยายน 2558 ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนากระบวนการคิดเด็กปฐมวัย ให้กับครูปฐมวัย จำนวน 5 คน เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ อาคารวงศ์ทิพย์สุดา โรงเรียนราชินีบน ทั้งนี้ เพื่อเตรียมนำเสนอผลงานในงานมหกรรมทางการศึกษา EDUCA 2015

S2

 • ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐ - ๑๒.๐๐น. ครูฝ่ายการสอนทุกระดับฟังการบรรยายเรื่อง “แนวคิดและหลักการศึกษาผ่านบทเรียน” โดย ดร.ชาริณี ตรีวรัญญู เป็นวิทยากร ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์

 • ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐น. ผู้แทนครูนำเสนอและวิพากษ์ผลงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยมี ดร.พิรุณ   ศิริศักดิ์ และ ดร.ประไพ ธรมธัช เป็นวิทยากรร่วมวิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะ ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์

 • ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐-๑๒.๐๐น. ครูทั้งโรงเรียน ฟังการบรรยายเรื่อง ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์

 • ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ครูปฐมวัยเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการ ๔ สาระที่เด็กควรรู้ โดย ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ เป็นวิทยากร ณ อาคารสโมสร

 • ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ครูปฐมวัยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงงานเชิงบูรณาการ โดย ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ และครูกนกทิพย์ ร่มเย็น เป็นวิทยากร ณ อาคารสโมสร

 • ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. คณะกรรมการวิชาการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ กรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการเพื่อส่งเสริมการรู้สิ่งแวดล้อม โดย ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ เป็นวิทยากร    ณ ห้องสมุด

 • ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข เข้าร่วมประชุมวิพากษ์แนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพในโรงเรียนราชินีบน โดยมีครูใหญ่ และคณะกรรมการวิชาการเข้าร่วมประชุม ณ อาคารสโมสร

 • ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ พาคณะครูยุวกาชาด จำนวน ๔ คน เข้าศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมยุวกาชาดที่โรงเรียนราชินี กรุงเทพมหานคร

60 1

 • ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การอบรมเรื่อง การพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับระดับการศึกษาปฐมวัย โดย ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ เป็นวิทยากร ณ อาคารสโมสร

เมนูหลัก

หน่วยงาน

calender
kids
lady59
B PLS
stem60
research
park
guidance
b eco