มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

           มุ่งพัฒนานักเรียนให้สามารถนำความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา การดำเนินชีวิตและศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์

          สาระที่ ๑ จำนวนและการดำเนินการ

          มาตรฐาน ค ๑.๑  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง
          มาตรฐาน ค ๑.๒  เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่างการ
                               ดำเนินการต่างๆ และใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหา

          มาตรฐาน ค ๑.๓  ใช้การประมาณค่าในการคำนวณและแก้ปัญหา
          มาตรฐาน ค ๑.๔  เข้าใจระบบจำนวนและนำสมบัติเกี่ยวกับจำนวนไปใช้

          สาระที่ ๒ การวัด

          มาตรฐาน ค ๒.๑  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนของขนาดสิ่งที่ต้องการวัด
          มาตรฐาน ค ๒.๒  แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด

          สาระที่ ๓ เรขาคณิต

          มาตรฐาน ค ๓.๑  อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
          มาตรฐาน ค ๓.๒  ใช้การนึกภาพ (Visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (Spatial reasoning)
                               และใช้แบบจำลองทางเรขาคณิต (Geometric model) ในการแก้ปัญหา

          สาระที่ ๔ พีชคณิต

          มาตรฐาน ค ๔.๑  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (Pattern) ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 
          มาตรฐาน ค ๔.๒  ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical
                               Model) อื่นๆ แทนสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนแปลความหมายและนำไปใช้แก้ปัญหา

          สาระที่ ๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น

          มาตรฐาน ค ๕.๑ เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
          มาตรฐาน ค ๕.๒  ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
          มาตรฐาน ค ๕.๓ ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา