บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

-   ระดับประถมศึกษา

นางสาวสุรางคนา

สุจริตกุล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวราภรณ์

ปานอุรัง

 

นางสาวยอดชีวัน

ขยายแย้ม

 

นางจันทิพา

บัวประชา

 

นางจินตนา

จำคำสอน

 

นางสาวสุกัญญา

รัตนวิจิตร

 

นางพรชนก

กลิ่นจันทร์

 

นางสาวบุษบง

ศรีสง่า

 

นางนิยม

แพบุตร

 

นางอติพร

ฮวบประเสริฐ

 

นางสาวสุพัตรา

วราสินธุ์

 

นางสาวลลิตา

นวลสุมา

 

นางนิตยา ทองดวง  

 

-   ระดับมัธยมศึกษา

นางบงกชธร

จอมคำสิงห์      

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางจินตรัตน์

มงคล

 

นางสาวสุนิตย์

ศรีครัง

 

นางสาวสุภาภรณ์        

บุตรดี

 

นางสาวสุรีวรรณ

แซ่ตัน

 

นายกิตติพงษ์

รัตนวรรณ

 

นายสัตยา

มาเกิด

 

นางสาวจิตราวดี

ทองพรุสยาม

 

นางสาวฉัตราภัทร์

ปานนิล

 

นางสาวกรกช บุญหยง