บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

-  ระดับประถมศึกษา
นางสาวพิชญดา บุนนาค หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวสอิ้ง จันทร์ทอง  
นางสาวจารุจิต วาสรส  
นางสาวสุทธินันท์ สุขแสนนาน  
นางสาวอลิสา เกิดโชค  
นางสาวยุภาภรณ์ คำหอม  
นางสาวจุฑารัตน์ พอจิต  
นางสาวจิราวรรณ อิศรานนท์  

 

-   ระดับมัธยมศึกษา
นายณัฐพล ลิ้มเจริญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสุปราณี สถาวร  
นางสาวสุมาลี เหล่าศิริวิจิตร  
นางสาวพัชรินทร์ สีสวรรค์  
นายจีรศักดิ์ เจริญสุข  
นางสาววิไรรัตน์ สุวรรณประทีป  
นายนุพงษ์ เอกเสน  
นายเมธี พัชนะสม  
นายเมธี อ่อนสิงห์  
นางสาววันลภวดี ธนวัฒน์บจรยศ