บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

-  ระดับประถมศึกษา
นางสาวสอิ้ง จันทร์ทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวอุสรา จันทรเสน  
นางอรพินท์ บุรีรักษ์  
นางสาวพิชญดา บุนนาค  
นางสาวจารุจิต วาสรส  
นางสาวสุทธินันท์ สุขแสนนาน  
นางสาวอลิสา เกิดโชค  
นายจักรพันธ์ สุมรรคา  
นางสาวยุภาภรณ์ คำหอม  

 

-   ระดับมัธยมศึกษา
นายณัฐพล ลิ้มเจริญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสุปราณี สถาวร  
นางสาวสุมาลี เหล่าศิริวิจิตร  
นางสาวพัชรินทร์ สีสวรรค์  
นายจีรศักดิ์ เจริญสุข  
นางสาวจุฑารัตน์ พอจิต  
นายวรพล ศิริชื่นวิจิตร  
นางสาววไรรัตน์ สุวรรณประทีป  
นายนุพงษ์ เอกเสน  
นายเมธี พัชนะสม  
นางสาวสุพัตรา กุตเสนา