บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

- ระดับประถมศึกษา
นางสาวสุภักค์ วงศ์ทวีทรัพย์ (รักษาการ)หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางชไมพร อุปพระจันทร์  
นางปวีณา แก้ววิลา  
นางจิตรลดา จันทรินทร์  
นายนฤนาถ มงคล  
นางสาววิสรา แพเจริญชัย  

 

- ระดับมัธยมศึกษา
นางเกศสุดา หงษ์ทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวเสาวรส   
ทวีสุวรรณพร  
นางสาววัชรียา ผลเจริญ  
นางชื่นกมล พรหมกัลป์  
นางภวิกา สระมาลา  
นางสาวอณติมา หมีสมุทร์  
นายสัญชัย สายเพ็ชร  
นางนคเรศ พุทธรัตน์  
นายธราวัฒน์ ชาติสิทธิสิทธิ์