บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

- ระดับประถมศึกษา
นางสาวสุภักค์ วงศ์ทวีทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางชไมพร อุปพระจันทร์  
นางปวีณา แก้ววิลา  
นางจิตรลดา จันทรินทร์  
นายนฤนาถ มงคล  
นางสาววิสรา แพเจริญชัย  

 

- ระดับมัธยมศึกษา
นางสาวเสาวรส   
ทวีสุวรรณพร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางเกศสุดา หงษ์ทอง  
นางสาววัชรียา ผลเจริญ  
นางภวิกา สระมาลา  
นางสาวอณติมา หมีสมุทร์  
นายสัญชัย สายเพ็ชร  
นางนคเรศ พุทธรัตน์  
นายธราวัฒน์ ชาติสิทธิสิทธิ์