piroon

ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์

PIROON SIRISAKDI, PH.D.

ตำแหน่งปัจจุบัน         ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนราชินีบน

ประวัติการศึกษา

      2541                ค.บ. (จุฬาฯ) สาขาวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป      

      2547                ค.ม. (จุฬาฯ) สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ (รับทุนราชินีมูลนิธิ)

      2549                Certificate in Action Research
                             (สอบชิงทุนการศึกษาจาก SEAMEO RECSAM Penang, Malaysia)

      2555                ค.ด. (จุฬาฯ) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (รับทุนราชินีมูลนิธิ และทุนผู้ช่วยสอนของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ)

                             หัวข้อดุษฎีนิพนธ์: การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมตามแนวคิดการศึกษา
                             อิงสถานที่เพื่อส่งเสริมสัมผัสด้านสถานที่และการรู้สิ่งแวดล้อมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
                             (รับทุน 90 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการทำดุษฎีนิพนธ์)

 


 

ประวัติการทำงานที่โรงเรียนราชินีบน

      2542                ครูสอนวิชาชีววิทยา

      2548                หัวหน้างานวิจัย

      2549                ผู้ช่วยงานวิชาการและประเมินหลักสูตร

      2550 – 2555     หัวหน้าส่วนวิจัยและพัฒนา

      2555                ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (วิจัยและพัฒนา)

      2558                ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 


 

ความสนใจพิเศษ

  • การวิจัยและพัฒนาด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
  • การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
  • การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
  • การศึกษาวิทยาศาสตร์
  • สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประวัติการทำงาน

      2553 – 2554    อาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาวิชามัธยมศึกษา สายวิทยาศาสตร์)

      2555               คณะกรรมการพิจารณาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
                            โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

      2556               ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมาตรฐานวิทยาศาสตร์ โดยสถาบันส่งเสริมการสอน
                            วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) กระทรวงศึกษาธิการ

      2556               คณะกรรมการพิจารณาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
                            โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

      2556               คณะกรรมการพิจารณารูปแบบหลักสูตรการจัดประสบการณ์เรียนรู้ โรงเรียนสาธิตบางแก้ว
                            ระดับอนุบาลและประถมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

      2556-2557       คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา
                            โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

      2557               คณะกรรมการตรวจ Application เพื่อการเรียนการสอนสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
                            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

      2557               คณะกรรมการตรวจสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทเกมการศึกษาสามมิติ วิชาวิทยาศาสตร์
                            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

      2557               ที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

      2557-2558       คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
                            โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)


ผลงานเด่น

      2546               รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
                            งานวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาของแผงอาหารหน้าโรงเรียนราชินีบน

      2547               รางวัลชนะเลิศโครงการกิจกรรมชุมนุม อย.น้อย โรงเรียนราชินีบน
                            จากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

      2548               รางวัลเหรียญทอง "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการตามกลุ่มสาขาวิชาชีพ:
                            การเตรียมศักยภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสู่ระบบกลางการรับนิสิต/ นักศึกษา
                            (Admission) ในปีการศึกษา 2549 จากคุรุสภา

      2549               รางวัล “ครูผู้มีผลงานดีเด่น” ในงานเวทีวิชาการ จัดโดย สพท.กทม.1

      2549               ผู้แทนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย นำเสนอผลงาน
                            Implementation of Physical and Psycho-Social Environment in
                            Thailand’s Health Promoting School; Rajinibon School as an

                            Example ในการประชุม The First Asia Pacific International
                           
Conference on Health Promoting School ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน

      2550               รางวัลนวัตกรรมในโรงเรียน ในหัวข้อ “ระบบการนิเทศแบบรอบทิศทาง” จาก สพท.กทม. 1 

      2554               วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “THE DEVELOPMENT OF PLACE-BASED ENVIRONMENTAL SCIENCE INSTRUCTIONAL MODEL:
                            THE CITIZENSHIP CAPACITIES BUILDING FOR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY”
                            ในงานมหกรรมทางการศึกษา EDUCA 2011 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

      2556               วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้ชีววิทยาที่ส่งเสริมทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์”
                            ในงานมหกรรมทางการศึกษา EDUCA 2013 ณ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

      2557               วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “จัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม: กรณีตัวอย่างงานวิจัยของโรงเรียนราชินีบน
                            ในหัวเรื่องเส้นทางการเรียนรู้สู่อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา” ณ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร


งานเขียน

พิรุณ ศิริศักดิ์. (2554) รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแบบอิงสถานที่:แนวทางการพัฒนาศักยภาพของ
                           พลเมืองสำหรับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมผ่านประสบการณ์เรียนรู้ในบริบทจริง ของท้องถิ่น.
                           วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน - ตุลาคม2554): 37-49 

Sirisakdi P. (2011) The Development of Place-Based Environmental Science
                           Instructional Model: The citizenship capacities building for environmental sustainability.
                           EDUCA2011 Proceedings: 33-39.

Sirisakdi P. (2013) Neo-Classical Thai Lady Curriculum: The development of Thai ladies’
                           characteristics toward sustainability for basic educational level students in
                           Rajinibon School, Bangkok, Thailand [online]. 2013. Available from:
                           http://www.seameo.org/images/stories/Programmes_Projects/Competition/2013_SEAMEOJapanESD_Award/Submission/TH20/Entry_RAJINIBON%20SCHOOL%20BKK%20THAILAND.pdf