pic1

menu 1 

          โครงการ Eco-Schools เป็นโครงการระดับนานาชาติริเริ่มโดยมูลนิธิเพื่อการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (Foundation for Environmental Education: FEE) ซึ่ง WWF-ประเทศไทย เป็นองค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ได้เข้าเป็นสมาชิกของ FEE ในปี 2016 เพื่อรับผิดชอบดำเนินโครงการ Eco-Schools  ในประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท อิเกีย (ประเทศไทย) จำกัด

         โครงการ Eco-Schools ในประเทศไทย มุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมด้านการดูแลสภาพแวดล้อมของโรงเรียนผ่านกิจกรรมการจัดการขยะภายในโรงเรียน รวมทั้งมุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการในหลักสูตรการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการปลูกฝังจิตสำนึกในการจัดการขยะอย่างยิ่งต่อไป