แสดง # 
สมาชิกยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ไปเข้าค่ายพักแรม 23 พ.ย. 60 255
นำนักเรียนไปเรียนรู้นอกสถานศึกษา ระดับชั้นอนุบาล ๓ 23 พ.ย. 60 218
กำหนดการนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาไปทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 06 พ.ย. 60 252
ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายแนะแนว “มุ่งมั่นสู่อนาคต” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 06 พ.ย. 60 230
ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที ๔-๖ 02 พ.ย. 60 282
ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที ๑-๓ 04 ต.ค. 60 289
ขออนุญาตนำสมาชิกยุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวกาชาดระดับ ๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 15 ก.ย. 60 206
ขออนุญาตนำสมาชิกยุวกาชาดไปเข้าค่ายพักแรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 15 ก.ย. 60 235
การนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ไปเข้าค่ายกลุ่มสัมพันธ์ 15 พ.ค. 60 502
ขออนุญาตนำนักเรียนไปเข้าค่ายกลุ่มสัมพันธ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 15 พ.ค. 60 461
gsuite
varasan

หน่วยงาน

calender
kids
lady59
B PLS
stem60
research
park
guidance
b eco