2561

กำหนดการขายใบสมัครเข้าเรียนโรงเรียนราชินีบน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ขายใบสมัคร

(เฉพาะชั้นอนุบาล ๒ การซื้อใบสมัครขอให้นำสูติบัตรตัวจริงมาด้วย)

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ในวันและเวลาราชการ เวลา ๘.๓๐-๑๕.๐๐ น.

เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร

- ชั้นอนุบาล ๒,๓

- ประถมศึกษาปีที่ ๑,๒,๓ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๑

วันที่ิสอบสัมภาษณ์

- ชั้นอนุบาล ๒, ๓ และ ประถม ๑  ยื่นใบสมัครพร้อมสอบสัมภาษณ์และสอบ

  วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  เวลา ๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

- ชั้นประถม ๒, ๓ และ มัธยม ๑ ยื่นใบสมัครพร้อมสอบสัมภาษณ์และสอบ

  วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  เวลา ๘.๓๐ น.

หมายเหตุ

ประกาศผลสอบ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร ๐-๒๒๔๑-๕๙๒๕ ต่อ ๐, ๑๕๑ ,๑๕๒

gsuite
varasan

หน่วยงาน

calender
kids
lady59
B PLS
stem60
research
park
guidance
b eco