studen62

กำหนดการขายใบสมัครเข้าเรียนโรงเรียนราชินีบน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ขายใบสมัคร

(เฉพาะชั้นอนุบาล ๒ การซื้อใบสมัครขอให้นำสูติบัตรตัวจริงมาด้วย)

ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ - สิงหาคม ๒๕๖๑

ในวันและเวลาราชการ เวลา ๘.๓๐-๑๕.๐๐ น.

เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร

- ชั้นอนุบาล ๒

วันที่สอบสัมภาษณ์และสอบ

- ชั้นอนุบาล ๒  ยื่นใบสมัครพร้อมสอบสัมภาษณ์

  วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑

- สอบ

  วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ 

หมายเหตุ  ประกาศผลสอบ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑

 

***สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร ๐-๒๒๔๑-๕๙๒๕ ต่อ ๐, ๑๕๑ ,๑๕๒

gsuite
varasan

หน่วยงาน

calender
kids
lady59
B PLS
stem60
research
park
guidance
b eco