ระเบียบการรับนักเรียนเข้าใหม่ระดับปฐมวัย  (ชั้นอนุบาล 2) ปีการศึกษา 2561

     1.  วันขายใบสมัคร         วันที่ 1-31 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ เวลา 8.30-15.00 น.
                                            เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ 
                                            (การซื้อใบสมัครขอให้นำสูติบัตรตัวจริงมาด้วย)
     2.  สถานที่ซื้อใบสมัคร    ฝ่ายบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์ โทร 0-2241-5925 ต่อ 0
     3.  การยื่นใบสมัคร
          3.1   วันยื่นใบสมัคร  ตามวันและเวลาในใบสมัคร
                  -  ถ้าไม่ไปยื่นใบสมัครในวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
                  -  บิดาและมารดาจะต้องเป็นผู้ยื่นใบสมัคร ไม่ต้องนำนักเรียนมาในวันสมัครและจะต้องแสดง
                     บัตรประชาชนหรือข้าราชการ  ทหาร  ตำรวจ  ต่อครูเจ้าหน้าที่ที่รับติดต่อทุกโต๊ะ
                  -  ก่อนวันยื่นใบสมัคร  หากมีปัญหาขัดข้องประการใดขอให้รีบติดต่อด้วยตนเองก่อนวันสมัคร
                     ที่ห้องหัวหน้าแผนกปฐมวัย  อาคารวงศ์ทิพย์สุดา (ไม่รับติดต่อทางโทรศัพท์)  
                     ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในวันสมัคร  โรงเรียนจะไม่รับพิจารณาปัญหาใด ๆ  ทั้งสิ้น
                     ในวันยื่นใบสมัคร
         3.2  สถานที่ยื่นใบสมัคร  แผนกปฐมวัย  อาคารวงศ์ทิพย์สุดา
         3.3  ค่าใบสมัคร 100 บาท
         3.4  ค่าสมัคร 300 บาท
         3.5  เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
                -  ใบสมัครซึ่งกรอกรายการต่างๆ โดยพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงอย่างเรียบร้อยชัดเจน 
                   ยกเว้นช่องอายุ ซึ่งครูเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้กรอกให้ สำหรับการลงชื่อข้างท้ายใบสมัคร
                   ต้องลงชื่อต่อหน้าครูเจ้าหน้าที่ที่รับสมัครห้ามลงชื่อล่วงหน้า ยังไม่ต้องติดรูปในใบสมัคร
                   ครูเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ติดและประทับตราให้
                -  ทะเบียนบ้านที่ถูกต้อง  พร้อมสำเนาชัดเจน  1  แผ่น  (เฉพาะหน้าที่มีชื่อนักเรียนเท่านั้น)
                -  สูติบัตร(ตัวจริง)ที่ถูกต้องของนักเรียนผู้สมัครพร้อมสำเนาชัดเจน 1 แผ่น
                   เมื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนได้แล้วโรงเรียนจะเก็บ วัน เดือน ปีเกิดของนักเรียน
                   ตามสำเนาทะเบียนบ้านและสูติบัตร(ตัวจริง) ซึ่งมอบไว้ให้ทางโรงเรียนในวันยื่นใบสมัคร
                   เป็นหลักฐานในทะเบียนของโรงเรียนต่อไปและไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
                -  รูปถ่ายนักเรียนผู้สมัคร ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 
*** ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งในวันยื่นใบสมัครจะไม่มีสิทธิ์ยื่นใบสมัครและไม่รับสมัครในวันอื่นต่อไปด้วย
         3.6  คุณสมบัติของผู้สมัคร
                1.  อายุ (เกณฑ์อายุ 4 – 5 ขวบ) เกิดตั้งแต่ พฤษภาคม 2556 - พฤษภาคม 2557
                     (ต้องซื้อใบสมัครเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560)
                2.  เป็นผู้ที่มีผู้ปกครองสามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียนและความประพฤติในเวลาที่
                     อยู่บ้านได้ทุกวัน ตลอดเวลาที่เป็นนักเรียนในโรงเรียนราชินีบน
                3.  มีร่างกายแข็งแรงสุขภาพดี ไม่มีโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน หรือโรคร้ายแรง
                4.  มีความพร้อมที่จะเรียนในชั้นอนุบาล 2 ของโรงเรียนราชินีบนได้      
รงเรียนราชินีบนจะไม่ถือเรื่องการเรียน อ่าน เขียนหนังสือเป็นเรื่องใหญ่ เพราะการสอนใน
ชั้นอนุบาล
เป็นเพียงการเตรียมความพร้อม และจะเสริมกลุ่มวิชาทักษะ เมื่อเด็กพร้อมในระดับ
อนุบาล 3 ปลายภาค

     4.  การประเมินพฤติกรรมด้านพัฒนาการ
          4.1   การประเมิน   ประเมินความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
                  ตามเกณฑ์การเรียนรู้ชั้นอนุบาล 1 
                  (ไม่มีการอ่านเขียน  ใช้สื่อด้านเกมการศึกษา  และการแสดงออก)
          4.2   นำบัตรประจำตัวผู้สมัคร  ซึ่งทางโรงเรียนมอบให้ในวันยื่นใบสมัครมาด้วย 
                  หากไม่นำมาในวันนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องประเมิน เพราะโรงเรียน
                  จำเป็นต้องเก็บบัตรไว้หลังการประเมินเด็กทุกคนไม่ต้องสวมเครื่องแบบนักเรียน
     5.  ประกาศผลการรับเข้าเรียน 
         
***วันประกาศผลการรับเข้าเรียน จะแจ้งในภายหลัง***
          
ขอให้ผู้ปกครองของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว ลงนามและรับเอกสารที่เจ้าหน้าที่
          เพื่อรับทราบกำหนด วัน เวลา ที่ทางโรงเรียนนัดให้มาติดต่อในครั้งต่อไป

หมายเหตุ
     1. เมื่อซื้อใบสมัครแล้ว  ขอให้อ่านให้เข้าใจอย่างละเอียด เพื่อจะได้จัดเตรียมเอกสารที่ทางโรงเรียน
         ต้องการให้พร้อม และปฏิบัติให้ถูกต้องในวันสมัคร  วันประเมินผล  วันฟังผลเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
         ในวันดังกล่าว
     2. อย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างของผู้ที่รับรองว่าจะฝากให้เข้าเรียนได้  ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นคนในโรงเรียน  
         หรือบุคคล ภายนอก ที่มาแอบอ้างว่ารู้จักคุ้นเคยกับครูในโรงเรียนและเรียกร้องเงินจากท่านไป
         ดำเนินการให้เรื่องการแอบอ้างหลอกลวงนี้มีเกิดขึ้นบ่อย ๆ  จึงใคร่ขอเตือนไว้ ณ  ที่นี้
     3. ในการตัดสินผลการคัดเลือก  โรงเรียนได้จัดสำรองนักเรียนที่จะเข้าแทนผู้ที่สละสิทธิ์ไว้พร้อมแล้ว  
         หากมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกคนใดได้สละสิทธิ์ไป หรือไม่มาติดต่อรับทราบการเข้าเรียนได้  
         โรงเรียนจะติดต่อผู้ที่อยู่ในอันดับสำรองทางโทรศัพท์หรือทางไปรษณีย์ตามที่ท่านได้แจ้ง
         ไว้ในใบสมัคร
สำหรับผู้ที่ไม่มีชื่อในใบประกาศผลจะขอใช้สิทธิ์แทนผู้ที่เป็นญาติหรือเพื่อนกันซึ่งสละสิทธิ์ไปไม่ได้
     4. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนได้แล้ว  ผู้ปกครองจะอ้างเหตุผลเรียกร้องหรือขอให้จัดนักเรียน
         เข้าเรียนในชั้นใดห้องใดไม่ได้ การจัดชั้นและห้องเรียนเป็นเรื่องของทางโรงเรียน   

**สิ่งสำคัญ**
     1. บิดาและมารดาต้องไปสมัครนักเรียนด้วยตนเองในวันสมัคร
     2. เมื่อได้รับบัตรประจำตัวนักเรียนแล้วต้องนำมาในวันประเมินพัฒนาการนักเรียนด้วย 
         (ทางโรงเรียนจะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน  และไม่ส่งคืนผู้ปกครอง)

classroom
gmail
varasan

เมนูหลัก

หน่วยงาน

calender
kids
lady59
B PLS
stem60
research
park
guidance
b eco