โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ระดับประถมศึกษา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

นางสาวปุญญฎา มองเพชร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

ที่ได้เข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการเทศกาลของขวัญ (Gift Fair) ครั้งที่ 32 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงพราวรวี เทภาสิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

ที่ได้เข้าร่วมโครงการประเมินและ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(TEDET) ประจำปี 2566 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ที่ได้เข้ารับโล่และเกียรติบัตร รางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 ด้านกีฬา จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเข้ารับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงปุณยาพร วัฒนพงษ์พิทักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

ที่ได้เข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET) 2023 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงมินิลิล เชียงทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟันดาบ ประเภทเซเบอร์หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี (U8)ณ FBT Fencing Center, Bangkok ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ science show งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม. 4 - ม. 6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันสร้างการ์ตูนอนิเมชั่น 2D Animation (ม.1-ม.3) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ science show ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4- ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (comic strip) ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ที่ได้เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น ณ โรงเรียนเซนต์ ดอมินิก ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

นางสาวแทนฤทัย พันธุมณิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดพูด Seri Thai Talk หัวข้อ “จิตวิญญาณแห่งขบวนการเสรีไทย : คุณประโยชน์บทเรียนต่อสังคมและชาติยามสงบ” รุ่นที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงอชิรญาณ์ ทิพยแสง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4

ที่ได้เข้าร่วมโครงการประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 5 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงธฌาร์ โรจนโรวรรณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันรายการ THAILAND ENGLISH SPEECH CONTEST 2023 🎤💬 โครงการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงพราวรวี เทภาสิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Spelling Bee (TSB) 2023 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค จัดโดย ศูนย์สอบวิชาการ (ประเทศไทย) (TAC) ร่วมกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ที่ได้เข้าร่วมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงณฐมน สุขแสง และ นางสาวกรวรัญ ธนะสารสมบูรณ์

ที่ได้เข้าร่วมแข่งขัน งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

1. เด็กหญิง พชรวรรณ วิทยานนท์ ม.3/2

2. เด็กหญิง ปุญญฎา มองเพชร ม.3/4

3. เด็กหญิง รมิดา พัฒน์ชนะ ม.3/1

4. เด็กหญิง วิชญาพร ต่ายเพชร ม.3/5

5. เด็กหญิง ปารมิตา บัวคีรี ม.3/3

ที่ได้เข้าร่วมโครงงาน “เท่ได้...ต้องไม่บูลลี่” เกมแอนิเมชันบทบาทสมมติ The Tale of Empathy ในชื่อทีม RB Stop Bullying จัดโดยโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ 51 ประจำปี 2566 ณ ธนาคารทหารไทยธนชาติ สำนักงานใหญ่ ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

นางสาวยลยดาพร นิลดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 นางสาวกัณฐิมา หมื่นรินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 และนางสาวแทนฤทัย พันธุมณิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันการพูดในที่สาธารณะ ในงาน Prasarnmit OPEN HOUSE 2024 "Student Exhibitions Show" ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงจิดาภา ศรีอรุณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

ที่ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรเป็นผู้แข่งขันที่มีความเป็นเลิศทางด้านศิลปะการแสดงร่วมสมัย จากกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงพรีศา อังศุภัทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5

ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันนาฏศิลป์ไทย รำเดี่ยว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานนิทรรศการสตรีวิทยาวิชาการ ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงดาลดา อรุณวรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน LAMPANG OPEN ARCHERY CHAMPION SHIP 2024 Distant 30 M. ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงรักนารา กวีวรญาณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Gymnastics and Fitness Competition 2024 ณ เซนทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน

ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวันวิชาการ ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

นางสาววชิรญาณ์ แสงวิลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันยิงธนู Lampang Open Archery Championship 2024 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงบัวบูชา เอมิลี่ โรจนเขมกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่6/2

ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน A.T.O.D International Dance Competition 2023 ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงจิดาภา ศรีอรุณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟันดาบรายการ Thailand Fencing League 2023/24 จัดโดยชมรมฟันดาบ Blade Fencing Bangkok และ Allez Fencing Club ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงปวิชญา ทองงาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟันดาบ รายการ Thailand Fencing League 2023 series 1 และ Thailand Fencing League 2023 series 2 ณ FBT Sport Complex ศูนย์การค้า FBT ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงสาริสา ไพรสยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด รายการ หนองแขมเทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ 2024 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงธัชธีญา เพ็ชร์ยาหน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ATOD International Young Dance Competition 2023 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงอัญญา แซ่ปึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายูยิตสู รายการ RSU JU-JITSU RANKING & THE ROOKIE 2024 จัดโดยสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงธัญญา แซ่ปึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายูยิตสู รายการ RSU JU-JITSU RANKING & THE ROOKIE 2024 จัดโดยสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงณัชชา ดีกระจ่างเพชร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5

ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันเวที ATOD International Dance Competition 2023 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงจิรมน สิงหนุต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันเต้นระดับนานาชาติ ATOD International Dance Competition 2023 และ ATOD International Dance Awards 2023 Queensland Australia ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงปัณฑารีย์ อินทรสุวรรณ ชั้นประถมศึกษาปีที่6/5

ที่ได้เข้าร่วมโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่4 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงบัวบูชา เอมิลี่ โรจนเขมกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

ที่ได้ผ่านการออดิชั่น ได้รับทุนการศึกษาด้านการเต้นภาคฤดูร้อน ณ เมืองแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา รายการ Summer scholarship for Junior Dance Intensive (14/Jul/2024 - 27/Jul/2024) at Idyllwild Arts Academy, California, USA ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน

ที่ได้เข้าร่วมการประกวด วงอังกะลุง ระดับประถมศึกษา ในกิจกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงธัชธีญา เพ็ชร์ยาหน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน International Young Dancers Competition 2023(IYDC Online Dance Competition 2023)AGE GROUP 10-12 JAZZ DANCE SOLO ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงณัฐวรินทร์ เจริญศรี นักเรียนระดับชั้นประถม 2/4

ที่ได้เข้าโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Education Development and Evaluation Tests ( TEDET ) 2023 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงบัวบูชา เอมิลี่ โรจนเขมกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

ที่ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรเป็นผู้แข่งขันที่มีความเป็นเลิศทางด้านศิลปะการแสดงร่วมสมัย จากกระทรวงวัฒนธรรม จากเวทีการแข่งขัน THAILAND CHALLENGE CUP DANCE COMPETITION 2023 (THCCDC2023) ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงบัวบูชา เอมิลี่ โรจนเขมกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการ INTERNATIONAL YOUTH DANCE COMPETITION 2023(IYDC Online Dance Competition 2023) ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน

ที่ได้เข้าร่วมประกวด สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงชนมน ชาญศิริธรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

ที่ได้รับเลือกเป็นเยาวชนตัวอย่างถ่ายโปสเตอร์วันเด็กจากกรมประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยในนามตัวแทนนักเรียนโรงเรียนราชินีบน


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงรมย์ชลี อิศรางกูร ณ อยุธยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 2nd Wan-Jun Gymnastics Club & SSRU Competitions ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงธันยากานต์ เกียรติธรารัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ รายการ IDO Thailand International Dance Competition 2023 ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ รางน้ำ ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงณัชชา ดีกระจ่างเพชร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน THAILAND CHALLENGE CUP DANCE COMPETITION 2023 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงธันยากานต์ เกียรติธรารัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการ IYDC 2023 Online Dance Competition ประเภท Duo jazz 10-12 years ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงนัทธพัชร์ กิจประเสริฐ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน THAILAND CHALLENGE CUP DANCE COMPETITION 2023 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงณภัชยา อนนตพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ Thailand Age Group Swimming Short Course Championships(25M) 2023 Assumption University Suvarnabhumi Campus ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงจิดาภา ศรีอรุณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลา รายการ 2nd JRC Stars Rhythmic Gymnastics Competitions 2023 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงจิดาภา ศรีอรุณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟันดาบ ประเภทดาบเอเป้ บุคคลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี(U12)รายการ Thailand Fencing League 2023 series 1 ณ FBT Sport Complex ศูนย์การค้า FBT ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงธนพร ขจรตระกูลศักดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ 6th Swim Star Swimming Championships 2023 VERSO International School รับรองสถิติโดย สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย TSA ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงพิชญธิดา วงศหมั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำรายการ “I Love Dad” ณ สระว่ายน้ำ ศูนย์กีฬาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (บางจาก) ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงจิดาภา ศรีอรุณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันรายการ Get The Beat World Finals จัดขึ้นที่ SISB AUDITORIUM ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงสุมิตานัน โพชนิกร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันรายการ 2nd JRC Stars Rhythmic Gymnastics Championships จัดโดยสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ร่วมกับสโมสรจินตนา ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงโมญดา จันทร์สุดา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการ The Flip Gymnastics Competention 2023 ณ The Flip พระราม 2 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงบัวบูชา เอมิลี่ โรจนเขมกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ เวที GET THE BEAT WORLD FINALS BANGKOK 2023 ณ Singapore International School of Bangkok (SISB Pracha Uthit) ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงณัชชา ดีกระจ่างเพชร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการ GET THE BEAT WORLD FINALS 2023 ณ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพฯ ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬาโรงเรียนราชินีบน

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 (ระดับ Professional) ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงบัวบูชา เอมิลี่ โรจนเขมกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่6/2

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ รายการ IDO Thailand International Dance Competition 2023 (IDO Thailand2023) ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ รางน้ำ ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงดาลดา อรุณวรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน NAVY Archery Open ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 จัดโดยกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงโมญดา จันทร์สุดา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการ 2nd JRC Stars Artistic Gymnastics Championships 2023 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงพิชญธิดา วงศหมั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ SWIM TO DEVELOPSKILL 2023 ณ สระว่ายน้ำกองทัพอากาศ ทุ่งสีกัน ดอนเมือง ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงตวงสุข สุภีกิตย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Bambi Game ของ Thai Canadian Community Sports ยิมนาสติกศิลป์ WAG Level 3 และได้เข้าร่วมรายการแข่งขันรายการ 2nd JRC Stars Artistic Gymnastics Championships 2023 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงชลภัสสรณ์ ชุตินธราทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ (Thailand English Speech Contest 2023) จัดโดย Language Institute Thammasat University along with TESC. ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ที่ได้เข้าร่วมโครงการประกวดผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Steps สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง Youth-Change Agents : GPAS 5 Steps Innovations Competition 2023 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงดารินทร์ ดิศกัมพล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

ที่ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ (Thailand English Speech Contest 2023, TESC) ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงพาฝัน โลหะสุนทร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.3/5

ที่ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ (Thailand English Speech Contest 2023, TESC) ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงพิชญาภร กิจสุนทราภา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

ที่ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ (Thailand English Speech Contest 2023, TESC) ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

นางสาวนัทชา สิทธิโสด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และนางสาวพัชรสิริ เพ็ชรคล้าย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

ที่ได้เข้าร่วมการเเข่งขัน World Youth Stem Invention Innovation 2023 สาขา Computer Science & Artificial Intelligence Project : Angle Adventure ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงชนมน ชาญศิริธรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันรายการ UDO THAILAND STREET DANCE CHAMPIONSHIP 2023 ประเภท Team Performance Under12 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

นางสาวนันท์นภัส ชัยฑวังกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม startup boom โครงการ pitch@school การส่งเสริมความคิดผู้ประกอบการร่วมกับสถาบันนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงบุญญาดา สันทัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปีพ.ศ. 2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงอรีซ มูล่า อนูปกิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

ที่ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ (Thailand English Speech Contest 2023, TESC) ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ที่ได้เข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมนักเรียน ในโครงการประกวดผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Steps สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง Youth-Change Agents : GPAS 5 Steps Innovations Competition 2023 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงณฐรักษ์ อชิรรุจิกร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

ได้เข้าร่วมแข่งขัน รายการRising Star Competition 2023 ขับร้องเพลง In my own little corner ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงธฌาร์ โรจนโรวรรณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

ได้เข้าร่วมแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ รายการ THAILAND ENGLISH SPEECH CONTEST 2023 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงจิรมน สิงหนุต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

ได้เข้าร่วมการแข่งขัน IDO Thailand International Dance competition 2023 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

นางสาวศุภากร งามประเสริฐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Thailand Squash Youth Circuit 2023 ณ สนามวชิราวุธวิทยาลัย ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงอัญญา แซ่ปึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายูโด ยุวชน เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 จัดโดยสมาคมยูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงธัญญา แซ่ปึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายูโด ยุวชน เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 จัดโดยสมาคมยูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงธัญชนก สำเภาเงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

ได้เข้าร่วมแข่งขันเทควันโด รายการ Thaitae open Taekwondo International Championship 2023 ณ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงดาลดา อรุณวรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

ได้เข้าร่วมแข่งขันรายการยิงธนู AF Archery Tournament 2023 Stage 4 ณ สนามยิงธนูเอเอฟ บางบอน กรุงเทพ ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงพริมวิรา วรงคกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

ได้เข้าร่วมการแข่งขันไวโอลินรอบชิงชนะเลิศ รายการ ACT International Music Competition 2023 ระดับ Solo String: Class Junior ณ โรงแรมอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงรัศมิ์ลภัส ชาโญพงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Cheerleading ณ เมืองทาคาซากิ ประเทศญี่ปุ่น ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงภีช บุญวิสุทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

ได้เข้าร่วมการแข่งขันยิมนาสติกศิลป์หญิง MAG-WAG Australian Level 1 ( รุ่นอายุไม่เกิน8ปี ) ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงณภัชยา อนนตพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ วันธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงอริญรดา โฉมไสว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

ได้เข้าร่วมการแข่งขันยิมนาสติก รายการ 2nd JRC Stars Artistic Gymnastics Championships ประเภทยิมแดนซ์ รุ่นทั่วไปอายุ 13 ปีขึ้นไป ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงดาลดา อรุณวรณ์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/4

ได้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมประกวดวาดภาพ หัวข้อ “๙ คำสอนของพ่อหลวง ร.๙ “ เพื่อถ่ายทอดแนวคิด มุมมองการนำพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จัดโดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ( CIB ) ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

นางสาวอิชญา สังขวาสี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7

ได้เข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตัน PKi Thailand SBD.รายการเพียงตะวัน 4/2566 ประเภท มือ N คู่ผสม ณ สนามแบดมินตัน 18 คอร์ด ราชพฤกษ์ ได้รับรางวัล ดังนี้


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม และประกวดโปสการ์ด นกในวัดส่วนใหญ่ จัดโดย โรงไฟฟ้าพระนครเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงลณพัฒน์ จรูญโรจน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

ได้เข้าร่วมแข่งขันประกวดดนตรีชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา รายการ BCC Music Competition 2023 ระดับ Class D การแสดงเดี่ยวเปียโน ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงนัทธพัชร์ กิจประเสริฐ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

ได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ IDO Thailand: International Dance Competition 2023 ณ โรงละครอักษรา King Power ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงวารีวรินทร์ เลิศพิพัฒนกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่2/3

ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการ IDO THAILAND INTERNATIONAL DANCE COMPETTION 2023 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงปาณิสรา ทวิพัฒน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ได้เข้าร่วมแข่งขัน WATERCROSS CHACHOENGSAO 2023 วอเตอร์ครอส เจ็ดสกีแปดริ้ว ครั้งที่ 17 ณ สนามแม่น้ำบางปะกง สะพานเฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงธนพร ขจรตระกูลศักดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ The Mall Lifestore Swimming Club 2023 ครั้งที่ 32 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงปัณณภัสร์ ชัยสารวิวัฒน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

ได้เข้าการแข่งขันประกวดดนตรีชิงถ้วยพระราชทานฯ รายการ Bangkok Christian College Music Competition 2023 ระดับ Class C ประเภทการประกวดบรรเลงเดี่ยวดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน (ระนาดเอก) ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงชัญญานุช เชื้อรอต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Bangkok Christain College Music Competition 2023 ประเภทบรรเลงเดี่ยวกลองชุด Class D ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

นางสาวแพรวา วิเศษรัตน์ ชั้น ม 6/4 ,นางสาวศรุตา สนิท ชั้น ม6/7 และ นางสาวณัฏฐณิชา เจริญชนม์ ม6/7

ได้เข้าร่วมกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย (สคฝท.) ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันออกแบบลายกระเป๋าผ้า ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

นางสาวอภิษฎา สุรพงศ์วาณิชกุล ชั้น ม5/4

ได้เข้าร่วมกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย (สคฝท.) ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงพุธพรินทร์ กังวานภาคย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

ได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการ Bangkok Christian College Music Competition 2023 ประเภทขับร้องเดี่ยว Class C (ประถมศึกษาปีที่ 4-6) ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงณัฐวรินทร์ เจริญศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

ได้เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้แบบ online วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 38 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิง กษิรา อชิรรุจิกร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5

ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Talented Musician Competition 2023 ณ Yamaha Music Hall อาคารสยามกลการ ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิง ณฐรักษ์ อชิรรุจิกร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Thailand Talented Musician Competition 2023 ณ Yamaha Music Hall อาคารสยามกลการ ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงณัฐธยาน์ สุวรรณประทีป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

ได้เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้แบบออนไลน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จัดโดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัดได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงฑีลณีย์ รัตนโชติ ชั้นประถมศึกษาปีที่3/2

ได้เข้าร่วมการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี ในรายการ 3ON3 Magical Game จัดโดย Thai Ice Events ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงณฐรักษ์ อชิรรุจิกร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

ได้เข้าร่วมแข่งขัน Trinity ROCK&POP Thailand รุ่น Junior ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แก้วกูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 และ เด็กหญิงสิริญาพร แก้วประชุม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

ได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ 2023 MAKE X THAILAND NATIONAL CHAMPIONSHIP ROBOTICS COMPETITION ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงวีร์สุดา อิศรางกูร ณ อยุธยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 6th PK Gymnastics Competition 2023 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ด.ญ. นรมน เนื่องรักษา ป2/5

ได้เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้แบบออนไลน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จัดโดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงรมย์ชลี อิศรางกูร ณ อยุธยา ชั้นประถมศึกษาปีที่5/3

ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 6th PK Gymnastics Competition 2023 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงพุธพรินทร์ กังวานภาคย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่5/3

ได้เข้าร่วมแข่งขันร้องเพลงในเทศกาล Rock and Pop Fest 2023 / Trinity Thailand ประเภท : Vocals รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี (Junior Category) ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงอุ่นธารา สารอต ชั้นประถมศึกษาปีที่4/4

เข้าร่วมการประกวดโครงงานนวัตกรรมระดับนานาชาติแบบออนไลน์ รายการ International Exhibition INVENTCOR 4th Edition ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

นางสาวแทนฤทัย พันธุมณิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 และนางสาวปริยากร ธรรมฐิติภากร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ โครงการเยาวชนรักสถาบัน หัวข้อ "เยาวชนในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" จัดโดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงณธนันธินี กองกาญจนาทิพย์ ม.3/4 และนางสาวณัฏฐณิชา ประภาชัยมงคล ม.5/4

เข้าร่วมการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงณธิดา โกยดุลย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

เข้าร่วมการแข่งขันเปียโน รายการ CHURAIRAT ABRSM PIANO COMPETITION 2023 รุ่น Prep & Inital ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

นางสาวแทนฤทัย พันธุมณิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

เข้าร่วมการประกวดแต่งกลอน หัวข้อ ความภาคภูมิใจในครอบครัวตำรวจ เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2566 จัดโดย สมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงดาลดา อรุณวรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

เข้าร่วมการแข่งขัน นนทบุรี คัพ 2566 กีฬายิงธนู ประเภทเดี่ยวบุคคล ณ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงดาลดา อรุณวรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

เข้าร่วมแข่งขันยิงธนู ประเภททีม Bangkok Archery Indoor Game 2023 ณ สนามแอร์โร่ฮิท ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงพราวรวี เทภาสิต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้แบบ online วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จัดโดยบริษัทเสริมปัญญา จำกัด และ โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่4(TESET 2023)จัดโดยศูนย์สอบวิชาการ(ประเทศไทย)(TAC) ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงวารีวรินทร์ เลิศพิพัฒนกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่2/3

เข้าร่วมแข่งขันรายการ CU OPEN TAEKWANDO CHAMPIONSHIP 2023 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ด.ญ. สาริสา ไพรสยม นักเรียนชั้นประถม 4/2

เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดรายการ ROYAL PRINCESS CUP ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ตึก John paul II sport center มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงสุริวัสสา พูลสวัสดิ นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1

เข้าร่วมแข่งขันการประกวด Young Aritist Music Cotest จัดโดย มหาวิทยาลัย ดุริยางศิลป์ มหาวิทยามหิดล ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

นางสาววชิรญาณ์ แสงวิลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7

เข้าร่วมแข่งขันยิงธนู Bangkok Archery Game 2023 Compound U18W ประเภทเก็บคะแนน ระหว่างวันที่ 5-8 ตุลาคม 2566 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงณฐรักษ์ อชิรรุจิกร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

เข้าร่วมการแข่งขันการประกวด Young Artist Music Contest จัดโดยมหาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย มหิดล ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

นางสาวอชิรญา เอี่ยมเยี่ยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

เข้าร่วมการแข่งขันโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 (Thailand English Skills Evaluation TEST-TESET) ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงณธนันธินี กองกาญจนาทิพย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/4

ผ่านการสอบคัดเลือก ค่าย 1 โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ 2/2566


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

นางสาวแทนฤทัย พันธุมณิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดคลิปวิดีโอสั้น Tik Tok ส่งเสริมสันติภาพ รอบชิงชนะเลิศ ภายใต้โครงการยุวทูตสันติภาพ : เยาวชนต้นแบบ - Youth’s Point of View สู่นครวาติกัน แดนศักดิ์สิทธิ์คริสต์ศาสนา จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงธัญญา แซ่ปึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโดรายการ “เพื่อฝัน เพื่อวันเกียรติยศ” ครั้งที่ 13 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงอัญญา แซ่ปึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโดรายการ “เพื่อฝัน เพื่อวันเกียรติยศ” ครั้งที่ 13 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงสาริสา ไพรสยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดรายการ JARANNEZ CUP AYUTTHAYA OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงจรสกมล แสวงสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

เข้าร่วมแข่งขันโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการคณิตศาสตร์ ออนไลน์ครั้งที่1 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

นางสาวณัฏฐณิชา ประภาชัยมงคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ 2/2566


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เข้าแข่งขันประกวดการออกแบบสร้างนวัตกรรม ในงาน Arduino Student Kit Intelligent Starter ระดับประเทศ หัวข้อ (Smart Green House) ได้รับรางวัลดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงปาณิสรา ทวิพัฒน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

เข้าร่วมแข่งขัน AQUABIKE THAILAND 2023 CLASS: RUNABOUT JUNIOR GP4 10-13 yrs.ณ บึงตะเครง บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ได้รับรางวัลดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงบุญญาดา สันทัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

เข้าร่วมการแข่งขันวิชาการ ASMOPSS THAILAND 2023 รอบความเป็นเลิศระดับประเทศ (รอบแรก) วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงพิมสิริน สุทธิพงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟรายการ GAD Thailand Championship 2023 แมทช์ที่ 9/2023 คลาส F Girl อายุต่ำกว่า 7 ปี ได้รับรางวัลดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงฐิติรัตน์ จันทร์จรุง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 และ เด็กหญิงปภินพิทย์ ศิริพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

เข้าร่วมแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ในงาน MBK ROBOTICS EXPERIENCE by EasyKids Robotics ได้รับรางวัลดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน

เด็กหญิงธันยากานต์ เกียรติธรารัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ในงานแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 จัดโดยสำนักงานการกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับรางวัลดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงธันยากานต์ เกียรติธรารัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

เข้าร่วมการแข่งขันรายการ THAILAND CHALLENGE CUP DANCE COMPETITION 2023 (THCCDC) ได้รับรางวัลดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงตวงสุข สุภีกิตย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิมนาสติกศิลป์ ชิงชนะเลิศจังหวัดสมุทรสาคร “มหาชัยเกมส์” ได้รับรางวัลดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงจิดาภา ศรีอรุณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิมนาสติกระหว่างโรงเรียน ณ ศูนย์ฝึกกีฬายิมนาสติก สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 ได้รับรางวัลดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงจิรมน สิงหนุต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

เข้าร่วมการแข่งขันรายการ THCCDC Thailand Challenge Cup Dance Competition 2023 ได้รับรางวัลดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงจิดาภา ศรีอรุณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Thailand Challenge Cup Dance Competition 2023 ได้รับรางวัลดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงณัชชา ดีกระจ่างเพชร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5

เข้าร่วมแข่งขันรายการ “THCCDC” Thailand Challenge Cup Dance Competition 2023 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ได้รับรางวัลดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงวารีวรินทร์ เลิศพิพัฒนกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

เข้าร่วมแข่งขันรายการ “THCCDC” Thailand Challenge Cup Dance Competition 2023 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ได้รับรางวัลดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

นางสาวพิชชา ยุกตานนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

เข้าร่วมแข่งขันรายการ “THCCDC” Thailand Challenge Cup Dance Competition 2023 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ได้รับรางวัลดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงนัทธพัชร์ กิจประเสริฐ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

เข้าร่วมแข่งขันรายการ THAILAND CHALLENGE CUP DANCE COMPETITION 2023 (THCCDC) ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ได้รับรางวัลดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงณธนันธินี กองกาญจนาทิพย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/4

เข้าร่วมโครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ระดับประเทศ จาก TOP TEST CENTER ได้รับรางวัลดังนี้


นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินีบน ชุดที่ 22

ร่วมแสดงความยินดี มองของขวัญและเงินรางวัลให้แก่นักเรียนประถมศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันนวัตกรรมนานาชาติ WICO 2023 ที่ประเทศเกาหลี


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ที่สอบผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ อบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย1 ปีการศึกษา 2566 จัดโดย ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงสาริสา ไพรสยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด้และฮับกิโด รายการ “เพื่อฝัน เพื่อวันเกียรติยศ” ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัลดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงธนธรณ์ ธนทรัพย์บัญชร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด้และฮับกิโด รายการ “เพื่อฝัน เพื่อวันเกียรติยศ” ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัลดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ด.ญ.กนิษฐา ตั้งนภากร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

เข้าร่วมการแข่งขัน 45th SEA Age Group Championships 2023 ที่ GBK AKUATIK STADIUM กรุงจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย ได้รับรางวัลดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ ประจำปี 2566

ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม เรื่อง "ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิถีใหม่ในโรงเรียนราชินีบน" โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงณัฐวรินทร์ เจริญศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

เข้าร่วมการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ 2023 (รอบคัดเลือกทีมตัวแทนประเทศไทย ) IMGO : International Mathematical Genius Olympiad (Thailand National Representatives 2023), Primary 7-8 Years Old ได้รับรางวัลดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงพุธพรินทร์ กังวานภาคย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

เข้าร่วมแข่งขันคณิตคิดเร็ว รุ่นอายุ 10 ปี จากโครงการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วนานาชาติ ประจำปี 2566 ได้รับรางวัลดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงธนพร ขจรตระกูลศักดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่ง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ได้รับรางวัลดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6

ที่ได้รับรางวัล กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566

การแข่งขันการคัดลายมือแบบกระทรวง แบบอาลักษณ์ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว ร้อยกรอง การแต่งคำขวัญ การเขียนบันทึก Differsheet ได้รับรางวัลดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงดาลดา อรุณวรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

เข้าร่วมการแข่งขันยิงธนูนานาชาติ รายการ Asian Youth Indoor Archery Open (Hong Kong 2023) (Star Shoot) จัดโดย HONG KONG ARCHERY ASSOCIATION ณ Tung Cheong Street Sports Centre เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ได้รับรางวัลดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงไดร์ประภา พุทธศรีจารุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วนานาชาติประจำปี 2566 ได้รับรางวัลดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงบัวบูชา เอมิลี่ โรจนเขมกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่6/2

ได้เข้าร่วม “บัลเล่ต์แคมป์ภาคฤดูร้อน” โครงการ Royal Academy of Dance (RAD) - Junior Summer School 2023 ณ กรุงลอนดอน ประเทศ ได้รับรางวัลดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงธัญญา แซ่ปึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

เข้าร่วมรายการแข่งขันกีฬายูโดชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ได้รับรางวัลดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงอัญญา แซ่ปึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

เข้าร่วมรายการแข่งขันกีฬายูโดชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ได้รับรางวัลดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

นางสาวแอล เกรซ วู๊ดแมน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

เข้าร่วมการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับรางวัลดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงพรพิมล เลี้ยงไพศาล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 และ เด็กหญิงณพิชญา ลิมปวธัญญู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz)ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับรางวัลดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงณัฐยาธ์ สุวรรณประทีป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ HKIMO HEAT ROUND 2023 รอบคัดเลือก ดำเนินการโดย Olympiad Champion Education Center (OCEC) ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการฮ่องกง ได้รับรางวัลดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงจิดาภา ศรีอรุณ ชั้นประถมศึกษาปีที่6/1

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟันดาบสากล รายการTFF Minime & Veteran Championship 2023 จัดโดยสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนราชินีบน เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ MakeX Robotic Competition 2023 ได้รับรางวัลดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงธัญชนก สำเภาเงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด รายการ The Taekwondo Friendly Championship 2023 ได้รับรางวัลดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงอุ่นธารา สารอต ป.4/4

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนราชินีบน เข้าร่วมงานประกวดนวัตกรรมนานาชาติ World Invention Creativity Olympic 2023 เมื่อวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2566 ณ ประเทศเกาหลีใต้ ได้รับรางวัลดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงระริน พันธุ์อำไพ ป.5/2

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนราชินีบน เข้าร่วมงานประกวดนวัตกรรมนานาชาติ World Invention Creativity Olympic 2023 เมื่อวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2566 ณ ประเทศเกาหลีใต้ ได้รับรางวัลดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงปัณณ์รภัส จิราพงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่3/3

โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี) ส่งเข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เพลงนิราศรักนครปฐม โครงการศิลปินศิลปากร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม ได้รับรางวัลดัง


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงปาณิสรา ทวิพัฒน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ได้เข้าร่วมแข่งขัน DIRECT ASIA WATER JET PROTOUR ชิงแชมป์ประเทศไทย 🇹🇭 สนาม4 -2023 บึงหนองตาดำ จังหวัดชัยภูมิ ได้รับรางวัลดัง


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงวารีวรินทร์ เลิศพิพัฒนกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่2/3

เข้าร่วมการแข่งขันรายการ 14th Kasetsart Taekwando Championships 2023 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดัง


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงวารีวรินทร์ เลิศพิพัฒนกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่2/3

เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดรายการ The 6 Heroes Taekwando International Championship ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ได้รับรางวัลดัง


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงจิดาภา ศรีอรุณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลา และยิมนาสติกพื้นฐาน The 6th Gymnastika By PP club &1st inte-club Rhythmic Gymnastic Competition ได้รับรางวัลดัง


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงจิดาภา ศรีอรุณ นักเรียนชั้นประถม6/1

เข้าร่วมการแข่งขันรายการ The Hongkong Challenge Cup Dance Competition 2023 ประเภท Various Dance Style (Solo/Duo/Trio) รุ่นอายุ 10-12 ปี ได้รับรางวัลดัง


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงอัญญา แซ่ปึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ The 6th HEROES TAEKWONDO International Championship ได้รับรางวัลดัง


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงธัญญา แซ่ปึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ The 6th HEROES TAEKWONDO International Championship ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ได้รับรางวัลดัง


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงสาริสา ไพรสยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

เข้าร่วมแข่งขันรายการ Bangkok International Taekwando Cup ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ได้รับรางวัลดัง


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงวารีวรินทร์ เลิศพิพัฒนกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

เข้าร่วมแข่งขันรายการ Bangkok International Taekwando Cup ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ได้รับรางวัลดัง


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงจิรมน สิงหนุต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

เข้าร่วมการเเข่งขัน Ballet ในรายการ ATOD International Dance Awards ณ เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย ได้รับรางวัลดัง


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงรมย์ชลี อิศรางกูร ณ อยุธยา ป.5/3

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลา และยิมนาสติกพื้นฐาน THE 6th GYMNASTIKA BY PP CLUB & 1st INTER-CLUB RHYTHMIC GYMNASTICS COMPETITION จัดโดยสโมสร Gymnastika by PP Club ร่วมกับสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศ ได้รับรางวัลดัง


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงรักนารา กวีวรญาณ ป.4/5

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลา และยิมนาสติกพื้นฐาน THE 6th GYMNASTIKA BY PP CLUB & 1st INTER-CLUB RHYTHMIC GYMNASTICS COMPETITION จัดโดยสโมสร Gymnastika by PP Club ร่วมกับสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศ ได้รับรางวัลดัง


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ด.ญ.วีร์สุดา อิศรางกูร ณ อยุธยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลา และยิมนาสติกพื้นฐาน THE 6th GYMNASTIKA BY PP CLUB & 1st INTER-CLUB RHYTHMIC GYMNASTICS COMPETITION จัดโดยสโมสร Gymnastika by PP Club ร่วมกับสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศ ได้รับรางวัลดัง


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงนรินทร์​พร​ นาคสีทอง ชั้นอนุบาล ​3/4

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลา และยิมนาสติกพื้นฐาน THE 6th GYMNASTIKA BY PP CLUB & 1st INTER-CLUB RHYTHMIC GYMNASTICS COMPETITION จัดโดยสโมสร Gymnastika by PP Club ร่วมกับสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศ ได้รับรางวัลดัง


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงปาณิสรา ทวิพัฒน์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5/4

ได้เข้าร่วมแข่งขัน DIRECT ASIA WATER JET PROTOUR ชิงแชมป์ประเทศไทย สนาม2-2023 ณ บึงหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี ได้รับรางวัลดัง


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงจัสมิน เขมอุดลวิทย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

เข้าร่วมการแข่งขันรายการ 4th Anan Taekwondo championship จัดโดย สโมสรธัญญาพาร์ค ได้รับรางวัลดัง


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงพิชชาภา งามมิตรสมบูรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลา และยิมนาสติกพื้นฐาน THE 6th GYMNASTIKA BY PP CLUB & 1st INTER-CLUB RHYTHMIC GYMNASTICS COMPETITION จัดโดยสโมสร Gymnastika by PP Club ร่วมกับสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศ ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ได้รับรางวัลดัง


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงสุมิตานัน โพชนิกร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลา และยิมนาสติกพื้นฐาน THE 6th GYMNASTIKA BY PP CLUB & 1st INTER-CLUB RHYTHMIC GYMNASTICS COMPETITION จัดโดยสโมสร Gymnastika by PP Club ร่วมกับสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศ ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ได้รับรางวัลดัง


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงตวงสุข สุภีกิตย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลา และยิมนาสติกพื้นฐาน THE 6th GYMNASTIKA BY PP CLUB & 1st INTER-CLUB RHYTHMIC GYMNASTICS COMPETITION จัดโดยสโมสร Gymnastika by PP Club ร่วมกับสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศ ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ได้รับรางวัลดัง


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงอริญรดา โฉมไสว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลา และยิมนาสติกพื้นฐาน THE 6th GYMNASTIKA BY PP CLUB & 1st INTER-CLUB RHYTHMIC GYMNASTICS COMPETITION จัดโดยสโมสร Gymnastika by PP Club ร่วมกับสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศ รุ่นอายุ 7-9 ปี ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ได้รับรางวัลดัง


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงพาฝัน โลหะสุนทร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

เข้าร่วมรายการแข่งขันยิมนาสติก GYMNASTIKA BY PP CLUB ครั้งที่ 6 ณ อาคารกีฬานิมิตบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ได้รับรางวัลดัง


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

นางสาววชิรญาณ์ แสงวิลัย ม.5/7

เข้าร่วมการแข่งขันยิงธนู​"ราชบุรีเกมส์" ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2566 ณ โรงยิมเนเซียม จังหวัดราชบุ ได้รับรางวัลดัง


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ด.ญ.ธัชธีญา เพ็ชร์ยาหน ป.6/2

เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ นครปฐม สวิมมิ่ง คัพ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้รับรางวัลดัง


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงมาลินี มณีไทย ป.3/2

เข้าร่วมการแข่งขันเปียโน ในงาน HONG KONG GOLDEN BAUHINIA INTERNATIONAL YOUTH PIANO COMPETITION 2023 ได้รับรางวัลดัง


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงเปรมยุดา บุรวรรนินท์ ม.1/4

เข้าร่วมการแข่งขัน ATOD International Dance Competition 2023 ประเภท Lyrical solo รุ่น junior ได้รับรางวัลดัง


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงพิมสิริน สุทธิพงศ์ ป.1/3

เข้าร่วมในการแข่งขันกอล์ฟรายการ GAD Thailand Championship 2023 แมทช์ที่ 6/2023 คลาส F Girl อายุต่ำกว่า 7 ปี ได้รับรางวัลดัง


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงธัชธีญา เพ็ชร์ยาหน ป.6/2

เข้าร่วมแข่งขัน ATOD International Dance Completion 2023 ในรุ่น Syllabus Jazz Moves Bronze Medal ได้รับรางวัลดัง


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงจิดาภา ศรีอรุณ ชั้นป.6/1

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากรมพลศึกษา กีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปี 2566 ได้รับรางวัลดัง


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงพริมวิรา วรงคกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

เข้าร่วมแข่งขันรายการ 'The VI International LISZT Fereng Competition' จัดโดยสถาบันดนตรียามาฮ่าเพื่อคัดเลือกตัวเเทนประเทศไทย ได้รับรางวัลดัง


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงพราวรวี เทภาสิต ชั้นประถมศีกษาปีที่ 2/1

เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว ระดับประเทศ ประจำปี 2566 เพื่อคัดเลือกตัวแทน เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติน ได้รับรางวัลดัง


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

นางสาวศุภากร งามประเสริฐ ม.5/5

เข้าร่วมแข่งขันรายการ Asian Individual Championships 2023 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณะรัฐประชาชนจีน ได้รับรางวัลดัง


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

นางสาวภูริชญา​ จันยะมิตรี ม.6/3

เข้าร่วมรายการ​ ผลัดผสม 4x100​ เมตร​ หญิง 32nd​ SEA​ Games​ Cambodia​ 2023 ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา ได้รับรางวัลดัง


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ด.ญ.ธนพร ขจรตระกูลศักดิ์ ประถมศึกษาปีที่ 6/2

เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำรายการ The Mall Swimming Cup 2023 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับรองสถิติโดยสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลดัง


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ด.ญ.ณัฏฐ์ชวัล ไตรพงศ์สิริ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

เข้าร่วมแข่งขัน ATOD International Dance Completion 2023 ในรุ่น Syllabus Jazz Moves Bronze Medal ได้รับรางวัลดัง


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ด.ญ.ณัฐวรินทร์ เจริญศรี นักเรียนชั้น ป.2/4

เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ โอลิมปิกนานาชาติ ประจำปี2566ีน ได้รับรางวัลดัง


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

นางสาวศุภากร งามประเสริฐ ม.5/5

เข้าร่วมแข่งขันรายการ Asian Individual Championships 2023 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณะรัฐประชาชนจีน ได้รับรางวัลดัง


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ด.ญ.พิชญาภา อุดมโภชน์ นักเรียนระดับชั้นประถม 5/3

เข้าร่วมแข่งขัน รายการ President’s cup 2023 ณ สนาม Thai Polo&Equestrian Club pataya ได้รับรางวัลดัง


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงปณรัศม์ แก้วชูทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Cover dance Contest 2023 จัดโดยโรบินสันไลฟ์สไตล์ศรีสมานร่วมกับช่อง 5 วาไรตี้ ได้รับรางวัลดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงธัญญา แซ่ปึง ประถม 4/1

เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเทควันโด รายการ KASETSART TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS 2023 ได้รับรางวัลดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงอัญญา แซ่ปึง ประถม1/1

เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเทควันโด รายการ KASETSART TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS 2023 ได้รับรางวัลดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงวิตราลัย พิพัฒน์เจริญกุล ม.3/4

ได้เข้าร่วมรายการสอบวัดระดับความสามารถทางดนตรีประเภทไวโอลิน จาก Trinity College London ได้รับรางวัลดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงพิมสิริน สุทธิพงศ์ ป.1/3

ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ รายการGAD Thailand Championship 2023 แมทช์ที่ 5/2023 ได้รับรางวัลดังนี้


โรงเรียนราชินีบนได้เข้าร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ระหว่างโรงเรียนราชินีบน กับ Curtin University, Curtin College และ Australia Smart ประเทศออสเตรเลีย เพื่อความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒาบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ณ โรงแรม Sheraton Grande สุขุมวิท


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

นางสาวปาณิสรา ปิ่นทอง ม.6/1

ได้รับประทานรางวัล จากพลเอกหม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ในงาน INTERNATIONAL ACHIEVEMENT HONORED YOUTH INTERNATIONAL MODEL PRIZE 2023 สาขา Outstanding Excellent Youth Morality,ethics and volunteers award


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ด.ญ.นิลินท์ ดวงสุวรรณ ป.2/3

ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมรายการ Yamaha Thailand Music Festival 2023 ประเภท Electone Team Talent รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาn ได้รับรางวัลดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงเจน เจริญสุข ประถมศึกษาปีที่ 6/1

ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมรายการ Yamaha Thailand Music Festival 2023 และ รายการสอบวัดระดับความสามารถทางดนตรี ประเภทไวโอลิน จาก Trinity college London ได้รับรางวัลดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ด.ญ.ณัฐวรินทร์ เจริญศรี ป.2/4

ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมทดสอบ การสอบดนตรีประจำปี 2022 ในรูปแบบ Digital จัดโดย โรงเรียนทอฝัน มิวสิค แอนด์ แดนซ์ ร่วมกับสถาบัน London College of Music Examinations (LCM) : University of West London ประเทศอังกฤษ ได้รับรางวัลดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ด.ญ.ปัณณ์รภัส จิราพงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนา ศักยภาพทางวิชาการความรู้แบบออนไลน์ ได้รับรางวัลดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงพราวรวี เทภาสิต ชั้นประถมศีกษาปีที่ 2/1

ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว ระดับประเทศ ประจำปี 2566 เพื่อคัดเลือกตัวแทน เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ


พิธีมอบรางวัล โครงการเขียนสมุดบันทึกดิจิทัล DifferSheet

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 ปีการศึกษา 2565


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงพุธพรินทร์ กังวานภาคย์ นร.ชั้นประถม 5/3

ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันคณิตคิดเร็ว ซึ่งจัดโดยสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ(ประเทศไทย)ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิง พริม เมฆรารัตน์ นักเรียนชั้นมัธยม 1/1

ได้รับรางวัลในการแข่งขันพุมเซ่ สายเหลือง1 รุ่นอายุ13-14 ปี ใน การแข่งขัน SATO TAEKWONDO-HAPKIDO CHAMPIONSHIP 2023 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงบัวบูชา เอมิลี่ โรจนเขมกุล ป.6/2

ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันเวที: A.T.O.D International Dance Competition Bangkok, Thailand. ระหว่างวันที่ 11-19 มีนาคม 2565) ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงณัฐวรินทร์ เจริญศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ (รอบคัดเลือก ภูมิภาคประจำประเทศไทย 2023) ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

นางสาวภูริชญา​ จันยะมิตรี ม.6/3​

ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมรายการ​ ผลัดผสม 4x100​ เมตร​ หญิง 32nd​ SEA​ Games​ Cambodia​ 2023 วันที่​ 5-11​ พฤษภาคม​ 2566 ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชาF ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงดาลดา อรุณวรณ์ ป.6/4

ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิงธนู AF Stage 1 Tournament 2023 เมื่อวันที่ 29-30 เม.ย 2565 ณ สนามยิงธนูAF ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ด.ญ.มิลินท์ พิทยานันท์สกุล ป.3/1

ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันรายการ Mounted Police 191 Open 2023 & Thailand Championship Qualified 2023 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เด็กหญิงมิ่งมุก วิชัยลักษณ์

ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประกวดบรรเลงดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา บรรเลงภิรมย์ชลกันยา ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมสุภรณ์วีรวรรณ โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ด.ญ. จิดาภา ศรีอรุณ นักเรียนชั้นป.6/1

ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขัน ยิมนาสติกลีลาเพื่อความเป็นเลิศ สโมสรสัมพันธ์ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 ได้รับรางวัล ดังนี้


โรงเรียนราชินีบน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ด.ญ.อริญรดา โฉมไสว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

นักกีฬาสังกัด :ศูนย์ฝึกยิมนาสติกลีลาสิงห์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิมนาสติก "โครงการประเมินทักษะความสามารถด้านกีฬายิมนาสติก ครั้งที่ 2" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รายการที่เข้าร่วม ทั้งหมด 4 รายการ ได้รับรางวัล ดังนี้


ติดต่อโรงเรียน

เลขที่ 885 ถนนสามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300

0-2241-5925 ต่อ 0

(ประชาสัมพันธ์)

rbschl@rajinibon.ac.th

 

Facebookวิชาการ