การประเมินคุณภาพภายนอก 2565-2569

certificate2565 2569

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนราชินีบน ฉบับที่ 8 (ปีการศึกษา 2565-2567)

วิสัยทัศน์

โรงเรียนราชินีบนจัดการศึกษาแบบผสมผสาน พัฒนางานด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี สุขภาพดีทั้งโรงเรียนและชุมชน มุ่งหวังผลอัตลักษณ์กุลสตรีราชินีบน

พันธกิจ
 1.  โรงเรียนพัฒนาระบบการศึกษาที่ผสมผสานมิติที่แตกต่างหลากหลายของแพลตฟอร์ม รูปแบบและช่องทางการเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้วิถีใหม่
 2. โรงเรียนพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารงานและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. โรงเรียนพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ ครอบคลุมองค์ประกอบทางการศึกษาและการบริการที่ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสุขภาวะ โภชนาการ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียน และชุมชน
 4. โรงเรียนวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการเรียนการสอนและกิจกรรม สืบสาน รักษา และต่อยอดอัตลักษณ์กุลสตรีราชินีบนให้มีความยั่งยืน
เป้าประสงค์
 1. เพื่อวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาแบบผสมผสานผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้วิถีใหม่
 2. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารงานและปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของโรงเรียนราชินีบน
 3. เพื่อวิจัยและพัฒนาระบบหลักสูตร การเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืน
 4. เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ดูแล และบริการด้านสุขภาพ โภชนาการ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง
 5. เพื่อวิจัยและพัฒนาหลักสูตรอิงอัตลักษณ์นักเรียน เพื่อต่อยอดสมรรถนะที่จำเป็นต่อการดำรงอยู่ให้ทันหรือนำการเปลี่ยนแปลงของโลก
 6. เพื่อพัฒนากิจกรรมสืบสานและรักษาอัตลักษณ์กุลสตรีราชินีบน
   • มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 Dowload
   • รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 Dowload
   • มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 Dowload
   • รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 Dowload
img-left
การประชุมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนราชินีบน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม อาคารวิทยาศาสตร์

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566


img-left
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนราชินีบน ประชุมประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565


ติดต่อโรงเรียน

เลขที่ 885 ถนนสามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300

0-2241-5925 ต่อ 0

(ประชาสัมพันธ์)

rbschl@rajinibon.ac.th

 

Facebookวิชาการ