วิชาการ "ยุทธศาสตร์ทางวิชาการในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ฉบับที่ ๗"

(ปีการศึกษา 2562 - 2564)

 

Card image

ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

อ่านเพิ่มเติม
Card image

ยกระดับอัตลักษณ์กุลสตรีราชินีบนให้เป็นพลเมืองไทย 4.0

อ่านเพิ่มเติม
Card image

ยกระดับเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน สู่ระดับประเทศและระดับนานาชาติ

อ่านเพิ่มเติม
Card image
Card image

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

► RD1 แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
► RD2 บันทึกการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
► RD3 รายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
► RD4 บันทึกผลงานเด่น

Download แบบฟอร์มวิชาการ

Card image
Card image
Card image
Card image
Card image
Card image
Card image
Card image
Card image

ติดต่อโรงเรียน

เลขที่ 885 ถนนสามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300

0-2241-5925 ต่อ 0

(ประชาสัมพันธ์)

0-2669-1978

rbschl@rajinibon.ac.th

webmaster@rajinibon.ac.th

ติดตามข่าวสาร