จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ระดับชั้น ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
อนุบาล 2 0 66 66
อนุบาล 3 1 78 79
รวม 1 144 145
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 137 138
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 180 182
ประถมศึกษาปีที่ 3 0 183 183
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 193 194
ประถมศึกษาปีที่ 5 0 225 225
ประถมศึกษาปีที่ 6 0 225 225
รวม 4 1,143 1,147
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 179 179
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 189 189
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 206 206
รวม 0 574 574
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 191 191
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 197 197
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 201 201
รวม 0 589 589
รวมทั้งสิ้น 5 2,450 2,455
จำนวนนักเรียนประจำ
อาคารวงศ์ทิพย์สุดา 71
อาคารสิริภูมิ 94
จำนวนนักเรียนประจำทั้งสิ้น 165

ข้อมูลอัพเดต ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566 งานทะเบียน โทร 0-2241-5925 ต่อ 112