ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนราชินีบนบริหารจัดการศึกษาตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับสมรรถนะครูตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นกุลสตรีไทย ที่มุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะพลเมืองไทย ๔.๐ เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล


พันธกิจ (Missions)

ตารางที่ ๓.๑ แสดงวิสัยทัศน์ย่อยและพันธกิจ

วิสัยทัศน์ย่อย พันธกิจ
๑. บริหารจัดการศึกษาตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ๑. ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ
๒. ผู้เรียนเป็นกุลสตรีไทยที่มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ๒. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อสืบสานอัตลักษณ์กุลสตรีราชินีบน
๓. ผู้เรียนมีสมรรถนะพลเมืองไทย ๔.๐ ๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะพลเมืองไทย ๔.๐ ด้วยกระบวนการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู
๔. ผู้เรียนสร้างสรรค์สังคมไทย ๔. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการแก้ปัญหา การทำโครงงานและการพัฒนา
นวัตกรรมที่สอดคล้อง กับความต้องการและความจำเป็นของครอบครัว ท้องถิ่น ประเทศและโลก
๕. โลกที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ๕. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะพลเมืองไทย ๔.๐

ตารางที่ ๓.๒ แสดงพันธกิจและเป้าประสงค์ในการจัดการการศึกษา

พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Goal)
๑. ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ ๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะสำคัญตามมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน
๒. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และ กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสืบสานอัตลักษณ์กุลสตรีราชินีน ๒. โรงเรียนมีหลักสูตรอิงอัตลักษณ์กุลสตรีราชินีบนครอบคลุมทุกระดับชั้น
๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะพลเมืองไทย ๔.๐ ด้วยกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู ๓.๑ ผู้เรียนมีสมรรถนะพลเมืองไทย ๔.๐ ตามที่ โรงเรียนกำหนดอัตลักษณ์ผู้เรียนไว้ ๓.๒ ครูสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์กุลสตรีราชินีบนด้วยกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู
๔. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการแก้ปัญหาการทำโครงงาน และการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการความจำเป็นของครอบครัว ท้องถิ่น ประเทศและโลก ๔. ครูฝ่ายการสอนพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน เพื่อแก้ปัญหาหรือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในห้องเรียน ๔.๐
๕. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะพลเมืองไทย ๔.๐ ๕. ผู้เรียนมีความฉลาดรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) อย่างเหมาะสมตามวัย

ปรัชญาของโรงเรียน ( School Philosophy )

ปรัชญาของโรงเรียนราชินีบน คือ “ มีความรู้ คู่วินัย ใฝ่คุณธรรม ”

มีความรู้ หมายถึง การส่งเสริมให้นักเรียน “ ก้าวมั่น ทันโลก ” ด้วยความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องสังคม สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต ปรับตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า และมีความสุข

คู่วินัย หมายถึง การอบรมให้นักเรียนเป็นผู้รู้หน้าที่มีระเบียบ และมีความรับผิดชอบสามารถปฏิบัติตามกฎ และข้อบังคับของสังคมได้อย่างเหมาะสม

ใฝ่คุณธรรม หมายถึง การมุ่งเน้นพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการอบรมสั่งสอน ให้เป็นคนดี มีกิริยามารยาทที่เหมาะสม มีความเป็นสตรีไทยที่ทันสมัย ทันต่อสังคมโลก

มีความรักเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสำนึก และร่วมมือในการธำรงรักษาวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ตลอดจนเห็นคุณค่า และร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนราชินีบนมีการบริหารงานโรงเรียนตามแนวปรัชญาดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยโรงเรียนได้วางแนวดำเนินการที่จะพัฒนานักเรียนให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล ทันต่อโลก ทันต่อเหตุการณ์ ใฝ่รู้ รักการค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีทักษะในการติดต่อสื่อสารสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี และข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา และการเรียนรู้ควบคู่ไปกับความมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์


อัตลักษณ์โรงเรียน (School Identity)

โรงเรียนกำหนดอัตลักษณ์นักเรียน ดังนี้ “ กุลสตรีราชินีบน ๔.๐ ” โดยภาพลักษณ์ของกุลสตรีราชินีบน หมายถึง


เอกลักษณ์ ( Uniqueness)

จุดเน้น และจุดเด่น ของโรงเรียนราชินีบน ที่เป็นที่ประจักษ์ และยอมรับแก่บุคคลทั่วไป และสังคม คือ โรงเรียนราชินีบนเป็นสถานศึกษาที่มีการส่งเสริมให้นักเรียน “ มีความรู้ คู่คุณธรรม งามล้ำกุลสตรีไทย ”