rbmap

แผนผังภายในบริเวณโรงเรียนราชินีบน


อาคาร ๑ อาคารพิจิตรจิราภา (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

อาคาร ๒ อาคารทะเบียนวัดผล

อาคาร ๓ อาคารฝ่ายธุรการ

อาคาร ๔ อาคารห้องสมุด

อาคาร ๕ อาคารวิทยาศาสตร์

อาคาร ๖ อาคารประถมศึกษา

อาคาร ๗ หอประชุมวไลยอลงกรณ์

อาคาร ๘ อาคารมัธยมศึกษาตอนต้น

อาคาร ๙ อาคารวงศ์ทิพย์สุดา (การศึกษาปฐมวัย)

อาคาร ๑๐ อาคารยิมเนเซียม ๓

อาคาร ๑๑ อาคารสโมสร

อาคาร ๑๒ อาคารเอนกประสงค์

อาคาร ๑๓ โรงครัว

อาคาร ๑๔ สระว่ายน้ำสมรศรีโสภา

- อาคารสิริภูมิ , โรงครัว (อาคารนักเรียนประจำ)

- อาคาร ๘๔ปี ราชินีบน