จำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2566

ฝ่ายการสอน ครูบรรจุ ครูใหม่ เจ้าหน้าที่ รวม (คน)
ชาย (คน) หญิง (คน) ชาย (คน) หญิง (คน) ชาย (คน) หญิง (คน)
แผนกปฐมวัย (อ.2-3) - 24 - - - 1 25
แผนกประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) 3 26 - 1 - - 30
แผนกประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) 2 27 - 1 - - 30
แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 6 19 1 - - - 26
แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 11 29 - - - - 40
รวมฝ่ายการสอน 22 125 1 2 - 1 151
ฝ่ายสนับสนุนการสอน ครูบรรจุ ครูใหม่ เจ้าหน้าที่ รวม (คน)
ชาย (คน) หญิง (คน) ชาย (คน) หญิง (คน) ชาย (คน) หญิง (คน)
ฝ่ายบริหาร 2 8 - - - - 10
ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 1 15 - - 3 3 22
ฝ่ายปกครอง 1 3 - - - - 4
ฝ่ายบริหารจัดการ 3 9 - - - 1 13
ฝ่ายบริการ 4 8 - - 3 8 23
ฝ่ายนโยบายและแผน - 2 - - - 1 3
ฝ่ายการเงินและบัญชี - 7 - 1 - 3 11
รวมฝ่ายสนับสนุนการสอน 11 52 - 1 6 16 86
รวมทั้งสิ้น 33 177 1 3 6 17 237
สรุป ครูชาย ครูหญิง รวม (คน)
40 197 237
ครูอัตราจ้าง ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
ครูชาวต่างประเทศ 11 7 18
ครูจ้างรายคาบ 8 16 24

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ฝ่ายธุรการ(บริหารจัดการ) โทร 0-2241-5925 ต่อ 123,124